Bandera de España - que hacería un click aquí llevará usted a la introducción en Español! Flag of the UK - since clicking will go to English intorduction!

Nederlands - Dutch - Holandés

Dutch Flag - since Dutch is the language here!

Hieronder volgen een aantal tabellen en schema's die zijn opgezet tot een beter begrip. Herkennend dat de waarde van visuele overzichten erg helpt bij het begrijpen van boodschappen.

Echter ook hopend dat u de link naar de artikelen zult gebruiken voor meer informatie en achtergronden van hetgeen u schematisch weergegeven wordt.

Engels en Spaans overslaan naar Tabel 1.

English - Inglés - Engels

Flag of the UK - since English is the language here!

Underneath follow a few tables and diagrams that have been put toghether for the purpose of increasing our understanding. Recognizing that the worth of the visual overviews help us greatly for mental ascent and understanding the messages.

But we also hope that you might use the link to the articles to receive more information and background of what's being showed en scheme.
Note that our text might be in Dutch or Spanish it is just an overview of our tables.

Skip Spanish go to table 1.

Español - Spanish - Spaans

Bandera de España - ya que el idioma es Español por aquí!

Abajo siguen algunas tablas y esquemas que son utiles para un mejor comprensión. Recognociendo que el valor de las esquemáticas ayuda èn gran medida a entender los mensajes.

Sin embargo, esperemos también que usted usará el enlace a los articulos para obtener más información y antecedentes de lo que se le muestra esquemáticamente.
Nota que nuesto textos en las tablas pueden ser in Holandés o Inglés, por que en fin es solo un panorama de nuestras tablas.

Table 1

Uit "Ab Klein Haneveld".
futoristpreterist
neemt letterlijk De komst, of de wederkomst, dit is voor hen een komen in persoon. De tijdsaanduidingen zijn voor die generatie en spoedig voor hen 2000 jaar geleden.
neemt figuurlijk Tijdsaanduidingen, men zou spoedig moeten interpreteren als spoedig wanneer het dan in eens zo ver is, dat kan meer dan 2000 jaar later zijn. De komst of wederkomst, zou in een deel van de gevallen ook figuurlijk zijn zoals in Jesaja 19:1; Micha 1:2-4; Nahum 1:3.

Table 2

Uit "Ab Klein Haneveld".
futoristpreteristniet bestaand super literalistische visie
neemt letterlijk De komst, of de wederkomst, dit is voor hen een komen in persoon. De tijdsaanduidingen zijn voor die generatie en spoedig voor hen 2000 jaar geleden.        Beiden.
Maar dat gaat niet hoe ga je dat uitleggen dan moet je met data en feiten komen van de letterlijke terugkeer. Niemand lukt dat....
neemt figuurlijk Tijdsaanduidingen, men zou spoedig moeten interpreteren als spoedig wanneer het dan in eens zo ver is, dat kan meer dan 2000 jaar later zijn. De komst of wederkomst, zou in een deel van de gevallen ook figuurlijk zijn zoals in Jesaja 19:1; Micha 1:2-4; Nahum 1:3.        Niets.

Table 3

Uit "Twee in 't veld", pag. 3.
Jezus sprak de talen van zijn tijd.
Taal Dialect                                                                                  Reden
Aramees Galilees Na teruggekomen te zijn van Egypte, vestigde Josef zich in Nazaret, Galilea. Mattheüs 2:13-23. Jezus groeide daar op en nam de verantwoordelijkheid over zijn jongere broers, als eerste man in het huis nadat Jozef stierf. Merk op dat ik de protestante traditie opschrijf, niet de katholieke. Jezus werd "de Galileër" genoemd door het dienstmeisje op het binnenplaats van de Hogepriester Kajafas. (Mattheüs 26:69)
Aramees Judees De regio Judea komt vaak terug in de geschiedenis van Jezus. (Mattheüs 2:1-8, 21-22; 3:1; Lucas 1:39-40, 56, 65; 2:1-7, 8, 11 15, 25, Daarom weten wij dat zijn ouders ook Judees praten en dat hij dus geen problemen had om het Judese dialect te spreken, waar enkelen van zijn discipelen wel hun Galilees accent behielden. (Lucas 23:59; Mattheüs 26:73) We erkennen dat Jezus bekend was als de Galileër niet om zijn accent, maar om zijn discipelen, en het begin van zijn bediening dat vooral in Galilea was.
Grieks In eerste instantie zijn Jozef, met de nog baby Jezus en Maria naar Egypte gevlucht. Daar kwamen Jozef en Maria in een Grieks sprekende wereld. Dit deel van het Romeinse Rijk was het vroegere Ptolemeïsche Rijk ontstaan vanuit groot Macedonië (verbonden aan Alexander de Grote), waar Grieks de voertaal was. Grieks zou nog voor eeuwen de voertaal blijven. Ook werkend als τεκτων (=tektoon) dat is constructiewerker werden Jozef en later ook Jezus geïnstrueerd op Zijn werk in Galilea in de Griekse taal. Op deze wijze heeft hij meegewerkt aan de bouw van enkele of meerdere steden in de regio, die daarna werden bewoont door mensen die voornaamlijk Grieks spraken, en enkelen Latijn.
Hebreeuws Zoals alle joden, las en begreep Jezus Hebreeuws. We weten dat Hij het Woord van God uitlegde vanuit het Hebreeuws in het Aramese dialect van zijn toehoorders. (Lucas 4:16-22)

Table 4

Temple 1 t/m 5
1) Eerste tempel van Salomo (1 Koningen 6; 7:15-8:66; 2:1-7:11)

2) Tweede tempel na de Babylonische Balingschap (Ezra 1-6)

3) Derde tempel van Herodus (Mattheüs 24:1-2; Markus 13:1-4; Lucas 19:44; Lukas 21:5-6; Openbaringen 11:8)

4) Vierde tempel, de Kerk van Jezus Christus (waarvan Hij het hoofd is en ook als tempel of tabernakel wordt aangeduid) (Efeze 2:19-22, Handelingen 7:45-60, 17:24, 1 Korinthiërs 3:16-17 (u bent = Grieks = εστε= jullie zijn => de kerk is de tempel), 6:19 (u = Grieks = υμιν = jullie, u meervoud => de kerk is de tempel), 2 Korinthiërs 6:16 (u = Grieks = υμιν = jullie, u meervoud => de kerk is de tempel), 1 Petrus 2:5, Ezechiël 40-46)

5) Vijfde tempel, volgens dispensationalisten (Ezechiël 40-46)

Een vijde tempel is NIET LOGISCH want dat is teruggaan naar een SLECHTER, incompleet verbond, en terugkeren naar SLECHTERE beloften (zie Hebreeën 8:6-13 & 9:6-26 & 10:1-20)

Merk op dat menig dispensationalist niet goed telt en de derde en vierde tempel, zonder er erg in te hebben, overslaat!
Daniël bid over het herstel van het volk, om terug te keren naar hun land, na de Babylonische ballingschap.
Deze tijd duurde 70 onafgebroken jaren. Nu vormt dat de basis voor 70 onafgebroken jaarweken. Dat is 490 jaar. Dit is dus ook onafgebroken tijd. In die 70 jaarweken moeten een aantal dingen plaatsvinden. Met andere woorden:

"Er zijn 70 jaarweken bepaald:"

1) om de overtreding te voleindigen,
2) de zonde af te sluiten,
3) de ongerechtigheid te verzoenen,
4) en om eeuwige gerechtigheid te brengen,
5) gezicht en profeet te bezegelen,
6) en iets allerheiligst te zalven,
(Daniël 9:24, uit de NBG-1951 vertaling.)

Hierna werden de SLECHTERE beloften, de beperkingen voor alleen één natuurlijk volk als enig volk van God opgeheven. Het NIEUWE verbond is een BETER verbond met BETERE beloften. (NIET wie van de Joden dit doet zal hierdoor leven, maar Genade, voor ieder die gelooft, Jood en heiden) (Hebr. 7:18-19; 8:6-13; 9:6-26) Het is het nieuwe verbond, NIEUW is καινη, NIEUW IN NATUUR, zie deze link. Dit werd vervuld door de Gezalfde, een Vorst, dat is onze Koning Jezus Christus. (Daniël 9:24-26) De tekst in Daniël 9 spreekt over de vorst die komt. Dit is Vespasius (met inbegrepen zijn zoon Titus). De latere keizers van het Romeinse Rijk. De laatste verovert Jeruzalem in 70 na Christus en vernietigd de tempel.

God heeft de hoer weggezonden (Openbaringen 11:8). En Hij (God) heeft een nieuwe bruidt (Openbaringen 21:9-11), één nieuwe tempel (zie tempel 4 in de linker kolom).

Table 5

Uit "Kerkgeschiedenis en Postmillennialisme".
Eschatologische termen met uitleg
Eschatologische term uitleg
Postmillennialisme Een positieve kijk op de toekomst en het einde van de wereld, richting het Rechtvaardige Oordeel van God.
Het postmillennialisme ziet een oogstveld met hier en daar wat onkruid. Zoals Jezus beschrijft in Mattheüs 13:24-33. Doch het onderwijst de wederkomst, als een gebeurtenis in de toekomst, als de voltooiing van Gods plan, zoals door de geschiedenis heen onderwezen.
Premillennialisme Een pessimistische kijk op de toekomst en het einde van de wereld, doch met een postief slot alleen voor de gelovigen, het Oordeel van God stuurt de meeste mensen over de tijd gezien naar de hel.
Het premillennialisme ziet een oogstveld met hier en daar opwekkingen, maar 50% graan in een land of streek, is volgens hen, een onbijbels idealisme (en enkele fanaten zouden deze bewoordingen veel te zacht uitgedrukt vinden). Dit is niet in lijn met wat Jezus beschrijft in Mattheüs 13:24-33
Het DISPENSATIONALISME is één van de vormen van dit systeem, en oorspronkelijk de enige met het geloof in de opname. Deze opname is niet eerder onderwezen dan 1830. Doch de wederkomst, dat door de eeuwen heen wel onderwezen werd, is in het dispensationalisme gewijzigd met nieuwe aanvullingen die door de eeuwen nooit onderwezen werden.
Amillennialisme Een kijk op de toekomst en het einde van de wereld, die noch volledig positief, noch volledig negatief te noemen is, doch met een postief slot het rechtvaardig Oordeel van God.
Het amillennialisme ziet een oogstveld met rond de 50% graan (dus soms 60%, soms 40%) en 50% onkruid. Dit is niet in lijn met wat Jezus beschrijft in Mattheüs 13:24-33. Doch het onderwijst de wederkomst, als een gebeurtenis in de toekomst, als de voltooiing van Gods plan, zoals door de geschiedenis heen onderwezen.
Opname Het vertrek van de kerk. Gelooft en verdedigd door dispensationalisten. De verbondsleergelovigen verzetten zich tegen zo'n "vertrek"-leerstelling. De definitie bij de tegenstanders is praktisch altijd de meest extreme vorm dat is de pretribulatie opname. Bij dispensationalisten bepaald de context wat zij met de opname bedoelen, pretrib(ulatie) opname, midtrib(ulatie) opname of posttrib(ulatie) opname. Enkelen argumenteren dat alle christenen in iedergeval in de posttrib opname geloven, echter vele verbondsleergelovigen geven de voorkeur aan het hele woord in de prullenbak te werpen. Zij verzetten zich tegen elke vorm van opname, hun overtuiging zegt het thema van 1 Thessalonicenzen 4 is de WEDERKOMST van Christus, NIET het VERTREK noch de opname van de kerk. De tekst spreek namelijk over het "WEDERBRENGEN met Hem...wij levenden die achterblijven, tot de KOMST des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan" 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Table 6

Uit "Vergelijkingen Kingdom met andere kerkstromingen".
Vergelijkingen Kingdom met andere kerkstromingen.
De Jehovagetuigen hun voorlopers en hun organisatorische leerstellingen De Ontsnappingsleer of
bedelingenleer, (internationaal term:) dispensationalisme
Reconstructie Movement (beweging binnen de Reformatorische kerken)
en Kingdom Movement (beweging binnen de Charismatische beweging, voor onbekenden deze laatste beweging is de overgrote meerderheid van de huidige pinksterkerken)
Jezus is niet Gods Zoon, maar Michaël, de aarsengel Jezus is Gods Zoon. Volledig Mens en volledig God. Zoon van Maria een maagd en God. Gods Geest heeft zonder seks het zaad de vruchtcel laten ontmoeten. Jezus is geen aartsengel.1
De “heilige Geest” is niet een “Persoon”, “het” is een actieve kracht. De Heilige Geest is een Persoon, met alle kenmerken van een Persoon. Hij geeft tevens kracht.1
Geloven niet in wedergeboorte van Johannes 3:6 Geloven in wedergeboorte van Johannes 3:6
Jezus is niet lichamelijk uit het graf verrezen, maar als een geest. Jezus is lichamelijk uit het graf verrezen.
Jezus kwam NIET terug in de vorm van de Heilige Geest. Jezus kwam terug door de Heilige Geest met Pinksteren zoals beschreven in Handelingen 2 en voorzegt in Johannes 14:23; 16:5-16.
Samengevat geloofden Jehova getuigen en hun voorlopers in het verleden dat Christus terugkwam tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844, 18 april 1844, 22 oktober 1844, 1874, en teruggekomen en overwonnen zou hebben in het Armagaddon in 1914. Dit beschrijft het valse geloof van hen en hun voorvaderen.

De eerste data zijn van William Miller(1782-1875) de vader van de Amerikaanse adventisten en dus ook van Charles Taze Russell. Een deel van de adventisten geloofden in de terugkomst van Jezus in 1874. Hieronder was ook Russell. Zijn bediening begon aanhang te verwerven, toen hij begon te verdedigen, dat God echter wel vanaf 1874 een bijzondere aanwezigheid had in het wereld gebeuren. Hij verdedigde zijn positie in de religieuze krant Zion Watch Tower, waaruit later de organisatie van de Jehovagetuigen georganiseerd werd. Het verwierf vele lezers. Tevens werd er ook beweerd dat God regeerde in de hemel sinds 1878. En het einde van de Armagoddon en dus het begin van Jezus Zichtbare regering moest zijn in 1914.

Het is duidelijk dat Jehovagetuigen niet om deze feiten heen kunnen, maar dat zij nu, verwachtingen, die Russell had over 1874 (1878) en 1914 (40 jaar later), op één hoop gooien. Nu leren zij dat Jezus in 1914 is teruggekomen en dat in 1914 eveneens het Armagaddon begonnen is. Hierin reikte het leven van Charles Taze Russell nog lang genoeg om dit te veranderen. Het bewijs van de bijzonderheid van 1914 werd gevonden in het begin van de eerste wereld oorlog (1914-1918). In eerste instantie zou Jezus teruggekomen en overwonnen hebben in 1914! Nu wordt gelooft dat Jezus kwam zitten op zijn hemelse troon in de vervulling van Daniël 7:13-14. En men noemt dit ook de koninkrijksgedachte, deze mening heeft niets met de Kingdom Movement te maken. De oorsprong van de gedachten over het Koninkrijk van God was van joodse oorsprong en Jezus leerde hierover. Echter christelijke groeperingen zijn hier op verschillende manier mee omgegaan, zo ook de Jehovagetuigen.
In deze Koninkrijksgedachte (van de JG) leert men dat Jezus de eeuwenoude satan en zijn metgezellen uit de hemelen gooide en zelf geplaatst werd op Gods troon van gezag in 1914.
Jezus kwam niet terug noch in 70 na Chr. noch in 1914 na Chr.

Al wordt er in het algemeen geen jaartallen genoemd, tòch zijn er boeken en bewijzen dat er groepen onder de dispensationalisten waren, die data gegeven hebben en boeken en pamfletten hebben geschreven, dat Jezus zou terugkomen in 1843, 1844, 1988, 1992, 2000. Er zijn nog meer data, ook voor 1870, denk aan de dood van de zogenaamde apostelen van de eerste officiële dispensationalistische kerk; de "Katholiek Apostolische Kerk" (Irvingites), die nooit zouden sterven en nooit vervanging nodig zouden hebben.

Men kan de data van William Miller(1782-1875) betwisten, maar het valt niet te betwisten dat ook Miller een baptist was en vele van zijn volgelingen (Adventisten genaamd in al hun splinter bewegingen) nu zijn overgegaan tot Darby's traditie en het Dispensationalisme. En zeer zeker zijn er nog meer voorbeelden en jaren waarin sommigen tòch data uitspreken.

De spoedige komst(uit de historische context gerukte uitleg van Openbaringen 1:1, 3, 7; 3:11; 11:8; 17:9-12; 18:24 verg. Mattheüs 23:37-39 en Lukas 17:34-35; 22:6, 7, 10, 12, 20) is in veel Pinkster en Evangelische gemeenten een traditie die niet weersproken mag worden. Deze houding heeft indirect te maken met de opmars van de Reconstructie Movement, omdat een deel van hun eerdere achterban zich bedrogen voelen door de dispensationalistische leer. Immers de spoedige komst uit het boek Openbaringen spreekt duidelijk over de toenmalige (2000 jaar geleden) toekomstige vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

Deze Reconstructie Movement rechts beschreven was de eerste na de opkomst van het Adventisme, waar JG een afsplitsing van zijn, en het dispensationalisme, die de spoedige komst in het verleden plaatste (70 na Chr.).

De Kingdom Movement heeft geleidelijk erkent dat de reconstructie Movement de punten op de i heeft gezet, bij velen die terugkeerden tot de historische positie met betrekking tot de komst van Christus. Hiermee èn met de bevestiging dat de toekomstige wederkomst een "tot dat" komst is, zijn ze af van de grillen, die gepaard gingen met de verkeerde beslissing van het geloof in een toekomstige "spoedige" komst. Dit geloof in verdraaide Bijbelteksten is contextueel-historisch onjuist.
Jezus kwam IN OORDEEL terug van 67,5 – 70 na Chr. zoals voorspeld in Matth. 23 en 24, Markus 13, Lukas 21 en Openbaringen.

Jezus kwam niet terug in 1914 als een bijzondere komst.

De toekomstige komst is een “tot-dat” komst. Er zijn nog heel veel “tot dats” die zich niet vervuld hebben.

De wijze waarop de millerites en de Irvingnites en de dispensationalisten omgaan met de komst van Christus wordt bestreden in 1 Thessalonicenzen. Het is belangrijk multi-generationeel te denken. De aarde hoort aan Jezus Christus toe die alle macht heeft in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18-19).

De tekst uit Daniël 7:13-14 is de hemelvaart (Markus 16:19; Handelingen 1:9-11) en sinds die tijd zit Jezus aan de Rechterhand van God. Zijn heerschappij is sinds die hemelvaart tot zijn wederkomst. De oordeelskomst van Jezus (67,5 – 70 na Chr.) is een bevestiging van de gebeurtenis van Jezus’ zitten aan de rechterhand van de Vader.

Jezus komt terug aan het eind van "onze tijd". Maar voordat het zover is, moet het Christendom nog zijn glorieuze toekomst meemaken door de kracht van de Heilige Geest en de kracht van de verkondiging van het Woord.
Er moet gezegd worden dat er wel oplevingen en opwekkingen waren, die de Kingdom tak vooral vaak erkent als een werk van de Geest, zo'n bijzondere komst van de Geest wordt NIET beschreven als fysieke komst van Jezus.
Het herstel van Israël is vervuld in de terugkomst van Babylon.
(Dit was ook de leer van de Puriteinen en andere verbondsleer gelovigen.)

Gemeld moet worden dat Charles Taze Russell een vreemde sprong maakte in het Christelijk Sionisme, terwijl de organisatie van het Watch Tower Genootschap deze stap heeft teruggedraaid. Vanuit dat men het zo'n vreemde stap vondt, herleidt men dat Charles T. Russell een opdracht had gekregen dit te verkondigen. Immers zowel joden als christenen waren totaal verbaasd toen hij zich hiervoor uitsprak.

Charles Taze Russell had veel contacten met de vrijmetselaarij. De vrijmetselarij is opgericht nadat de Jezuieten zelf een tijd verboden waren. De Rothchilds hadden Adam Weishaupt in 1776 geholpen met het opzetten van de protocollen voor de Vrijmetselaars. Doel met het onder control brengen van Charles Taze Russel, was het onder Rothchilds greep brengen van de Amerikaanse Religieuzen. Ze van binnen uit door middel van een organisatie als de Jehovagetuigen te verzwakken. Hierdoor kon men hun greep naar macht en verwoesting doorzetten door een ander, kanaal. Hij ging mee met allerlei piramidiologie, wat een duidelijk bewijs van zijn beïnvloeding door de vrijmetselaars is.
Ook is het niet ondenkbaar dat een joodse familie (Rothchild of Rockefeller) hem de opdracht heeft gegeven of gechanteerd heeft hiertoe.
Rothchild, Rockefeller en de vrijmetselaarij zijn tot op heden trouw aan de Oxfort Movement en de afspraken die hier gemaakt zijn. In lijn met de afspraken werd er in de media een continue stroom van verdraaide profetie in kranten gepubliceert in de 1820-er jaren. Edward Irving en Charles Taze Russell zijn voorbeelden, die ontegenzeggelijk, direct of indirect, door deze Movement beïnvloed zijn.
Het herstel van Israël wordt uit zijn historisch context getrokken.

(Babylon terugkeer wordt ontkent of als eerste vervulling gezien èn in het laatste geval wordt er dan in een tweede vervulling gelooft).

Er wordt een gat geslagen voor de laatste week van de eindtijd uit Daniël 9 en naar onze toekomst verschoven. Hoewel er geen reden, noch logica is, om 70 jaren onafgebroken tijd, dat duidelijk een voorbeeld is, een voorbeeld te laten zijn van 70 jaarweken, wat wel doorbroken wordt, volgens de dispensationalisten, met een gat van bijna 2000 jaar. Deze verkeerde contextuele analyse en vergeten van het toepassen van de historische-culturele analyse leidt tot de dispensationalistische leer.
Het herstel van Israël is vervuld in de terugkomst van Babylon.
(Dit was ook de leer van de Puriteinen en andere verbondsleer gelovigen)

De Bijbelse eindtijd was de joodse eindtijd. 2 Jezus komt nog terug, maar dat is in ‘onze toekomst,’ dat heeft niets meer te maken met de Bijbelse eindtijd (67,5 - 70 na Chr., Matth. 23 en 24, Markus 13, Lukas 21 en Openbaringen), waarin Christus terugkwam in oordeel.
(Deze juiste toepassing van historische-culturele en contextuele analyse wordt het preterisme genoemd.)
Jezus komt niet meer terug. Wel is er een Armageddon (Openbaringen 16:14-21) en een toekomstig Millennium (Openbaringen 20) voor de gelovige.

Jezus moet nog terugkomen. Hij komt terug in twee fasen.

Bij de eerste fase wordt de gemeente weggenomen, bij tweede komst met de heiligen in een letterlijke strijdt (Armageddon, Openbaringen 16:14-21) met moderne wapens, letterlijk Jeruzalem, begint Hij aan een letterlijk Millennium (Openbaringen 20).

Het wereldwijd centralisme is onvermijdelijk en de voorbereiding voor de antichrist. De antichrist is slecht, maar tegelijkertijd leidt hij naar een uiteindelijk apocalyptisch einde waarbij Christus hem verslaat in het Armageddon, (Openbaringen 16:14-21), dat is de strijdt tegen de legers van de demonische wereldregering, die op wonderbaarlijke wijze door Christus verslagen zullen worden. Na Jezus komst vindt deze strijd (het Armagaddon) plaats. Hierna wordt de gecentraliseerde wereldmacht door Christus Zelf vervangen. Hij regeert dan 1000 letterlijke jaren.

Een gecentraliseerde wereldmacht is een stap naar het einde, deze moet alleen door Christus geleidt worden. Daarom dat presidenten die steeds meer macht grijpen, alleen maar Gods wil vervullen in deze visie.
Jezus moet nog terugkomen aan het eind van “onze tijd”.
Zijn komst is de voltooiing van Zijn Koningschap (bijna altijd vertaald als Koninkrijk), waarbij de heiligen, die de kerk vormen, regeren.

Wij, gelovigen, leven NU in dit Koningschap van Christus, het Koninkrijk of millennium dat figuurlijk duizend jaar duurt, het staat voor een lange tijd van groei tot volwassenheid. 3 God gaf de mens vanaf het begin de rentmeestertaak over de aarde (Gen. 1:28; Mat. 28:18-20), Christus heeft die mate van autoriteit hersteld. Jezus staat aan het hoofd van het Koninkrijk van God, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een hiërarchische structuur in de wereld te betekenen, veeleer beëindigd het de centralistische wereldheerschappij (1 Cor. 15:24-28). Hieruit volgt een mening tegen een centralistische wereldheerschappij. En tot de verheffing van Regionale machten en tegen de vereniging van staten en landen, wat nu al tijden tot de grote oorlogen en miljoenen doden leidt sinds hun oprichting. De miljoenen slachtoffers gevallen uit hedendaagse oorlogen grotendeels veroorzaakt door wapens uitgereikt door de V.S. worden vaak niet eens meer geteld. De wet vanuit Christus verklaart tot een maximum van rijkdom en macht en dus van inwoners in staten. Dit plafond moet langzaam naar beneden geschroeft worden. en lijdt tot de uiteenval van te grote bedrijven, te machtige banken en landen als de V.S., Rusland, China. De uitvoering van zo'n wet van Christus geïmplementeerd in de gehele wereld (en haar systeem) behoort het gebed van elk vredelievend Christen te zijn.
Het Armageddon is een symbolische beschrijving van de oorlog tegen Judea, Galilea, Samaria en Jeruzalem, van de EERSTE EEUW na Christus. Dit Judea, Galilea, Samaria en Jeruzalem wordt de namen Sodom en Egypte gegeven (in Openbaringen 11:8), dit zijn namen uit hun eerdere geschiedenis van de vijanden van God. De Joodse leiders uit de EERSTE EEUW zijn dus vijanden van God, moordernaars van Christus (Handelingen 2:23; 3:13-15; 4:10-11; 5:28-30). Deze moordenaar vermoorden ook zijn discipelen (o.a. Jacobus, Handelingen 12:1-5) en zij verloren de strijd tegen Rome, dat geleidt werd door de generaal Vespasianus en zijn zoon Titus, de latere keizers van Rome.

Table 7

Uit "Verbondsleer", pagina 6.
T U L I P
De Calvinistische leer van de Uitverkiezing
T Total Depravity, Totale Verdorvenheid
U Unconditional Election, Onvoorwaardelijke Uitverkiezing
L Limited Atonement, Gelimiteerde Verzoening
I Irresistable Grace, Onweerstaanbare Genade
P Perseverance of the saints, Volharding van de heiligen

Table 8

Uit "table error Calvinism", pagina 6.
Het Calvinisme weerlegd, op metachoïstische wijze
Definities van de namen van de leerstellingen
MetachoïsmeEen term wat afgeleidt is van de "parttakers view" zoals Joseph C. Dillow zijn leerstellingen noemt, die beschreven zijn in "The Reign of the Servant Kings"3 Een theorie die in dit schrijven verder uitgeweid en verdedigd wordt, betrekkende het gehele Calvinisme, heb ik besloten een meer internationale term te kiezen: "het Metachoïsme." Achter het Metachoïsme staat een gedeelte van de Kingdom Movement. En omdat vele punten later beschreven op deze website door Evangelische, Pinkster en Charismatische christenen, en dus ook Kingdom Movement gelovigen worden aangehangen is dit niet specifiek voor de Kingdom Movement.
CalvinismeInternationaal erkende leer die beschreven werd in de Dortse leerregels 1618-1619. Internationaal wordt deze leer tegenwoordig echter uitgelegd met behulp van de Engelstalige Acroniem TULIP. Deze wordt hieronder uitgelegd.
Indeling van de fouten, Definities en afkortingen van de fouten
UDCUit de context
TAITekort aan informatie
ITTIllegitimate Totality Transfer, vertaald de illegale totaliteitsoverdracht. Het illegaal overdragen van betekenissen van woorden in contexten waar er een enkele betekenis bedoeld wordt.
Overdrijv.Onbijbelse overdrijving.
AcroniemBetekenis Overdrijv. UDC ITT TAI
TTotale verdorvenheid
Engels: Total depravity
X     X
UOnvoorwaardelijke uitverkiezing
Engels: Unconditional Election
  X   X
LGelimiteerde verzoening
Engels: Limited Atonement
      X
IOnweerstaanbare genade
Engels: Irresistible Grace
      X
P Volharding van de heiligen
Engels: Perseverance of the saints
    X X

Table 9

Uit "languagetools, Het evangelie van Marcus, hoofdstuk 5", notitie vers 34.
Redding in de evangeliën
σώζω(=soodzoo =Str. #4982) & σωτηρία(=soteria =4991) & σωτήρ(=soter =Str. #4991) & σωτήριον (=sootherion =Str. #4992) v/d 63
% van de teksten
A Redding van moeilijke omstandigheden, tegenslagen van het leven, stormen en een hart verbonden aan rijkdom waardoor ontsnappen aan het oordeel onmogelijk wordt. Mt. 8:25; 14:30; 19:25; 27:40, 42, 49; Mark. 3:4b; 10:26, 52; 15:30, 31; 16:16; Lucas 2:30 [#4992]; 8:12; 13:23; 18:26; 19:35, 37, 39, Joh. 12:27. 19
30%
B Redding van interne zwakheid in de tijden van vervolging, redding van de vernietigende oorlog en opstanden, die met buitensporig geweld neergeslagen zullen worden. Mt. 10:22; 16:25; 24:13, 22; Mark 8:35; 13:13, 20; Lucas 3:6; 8:12; 9:24; 13:23; 17:33; Joh. 5:34, 10:9-10. 14
22%
C Redding van ziekte, aandoeningen, de (vroegtijdige) dood. Mt. 9:21; 9:22; Mark. 3:4; 5:23, 28, 34; 6:56; Lucas 6:9; 8:48, 50; 17:19; 18:42; Joh. 11:12 13
21%
D Redding van slechte omstandigheden, slechte / zondige levensstijl, stormen, etc... Mt. 18:11; Lucas 7:50; 8:36; 9:56; 19:9 & 10 [2x]; Joh. 4:22 7
11%
E Redding van een niet verder gedefinieerd oordeel, ten behoeve van eeuwig leven, doch in de evangeliën zelf niet afgekondigd als de redding van de hel, doch door de brieven wel als dusdanig interpreteerbaar. ; Lucas 8:12; Joh. 3:17; 12:47 4
6%
F Redding van zonden Mt. 1:21; Lucas 1:77; (=σωτηρία =soteria) 2
3%
GRedding van demonen Lucas 1:69, 71 2
3%
H Redding van iets dat niet gedefinieerd wordt, blijkbaar alle vormen van redding tot dan toe genoemd.
of zoals later uitgelegd in de brieven van de apostelen.
Lucas 1:47; 2:11 [2x Redder]; 2:30; 3:6 [2x 4992]; Lucas 13:23 [w.w. redden]; Joh. 4:22; Joh. 4:42 [Redder]; 7
11%

Table 10

Uit "verbondsleer, pagina 1", voetnoot 1.
Twee Kerkvaders onderzocht
kerkvaderpositiefnegatief
Irenaeus van Lyon Zijn "Against Heresies, een goed boek tegen de gnostici. Zijn poging om de leraren van de kerk te verdedigen, lijkt nobel, doch eindigd in katholicisme, waar het woord slechts een authoriteit is naast de kerktraditie — net als alle protestanten vindt ik dat natuurlijk verwerpelijk. Tevens hekel ik het plaatsen van Maria, de moeder van Jezus, op een groter voetstuk dan haar Bijbels toekomt, een nieuwe Eva, als iets wat verwerpelijk is en de verafgoding van een godvruchtige vrouw probeert recht te praten.
Augustinus van Hippo
(13-11-354 —
28-08-430)
Zijn "Confessiones", een goed boek in veel opzichten. En hij laat zijn verandering in denken zien ook ten opzichte Manichees. Daarnaast bestreed hij ook Arianen, Donatisten, Manichaeans en dat is goed en nobel. Zijn strijdt tegen Pelagianisme, geeft aan dat hij doorhad dat dit onderwerp: "de zonde en de verhelping ervan" aandacht verdiend en dat dit essentieel is voor het christelijk geloof (evenzo de andere monotheistische godsdiensten). Als we dat punt nemen is het goed dat hij dat door had en inzag dat dit onderwerp essentieel was. Zijn positie hierin heeft wellicht zowel goed en slecht voort gebracht. Het Pelegianisme is een extreme opvatting, maar de wijze waarop Augustinus erin hakt is ook aanmatigend, en ook zijn positie is zeer extreem. Een groot probleem is dat Christendom dit niet doorhad en met Augustinus als een tweede Paulus aan de haal gaat. Zijn positie komt grotendeels door zijn afkeer van het Grieks. Hierdoor heeft hij over zijn eigen extreme positie, nooit ingezien dat het zeer extreem was! Ik ga op verschillende punten meer in, aan de negatieve zijde. Veel van de hetrodoxie (valse leer) van Augustinus komen rechtstreeks voort uit zijn gebrek aan kennis van het Grieks. Paulus was wie hij was, voor de kerk, omdat God hem radicaal verandert had, dat zien we ook in Augustinus. Maar Paulus was ook wie hij was omdat hij een geweldige opleiding had in Hebreeuws en Grieks. Dit waren de talen die nodig waren om zo'n impact te hebben in leer en geschrift op de jonge kerk. Hij sprak ook verschillende dialecten van het Armees (wellicht het dialect van Damascus en Antiochië, en ook dat van Jeruzalem). Misschien vindt u het merkwaardig dat ik nadruk leg op de kennis van talen, en denkt u waarom dat. Omdat het belangrijk is. — En Jezus dan? — Wel, ook Jezus Christus zelf sprak Aramees (met Judees en Galilees accent), Grieks en had goede kennis van het Hebreeuws. Zie notitie notitie 10, van "Twee in 't veld, pag. 3". Terug naar Augustinus, zoals Paulus het nodig had om kennis te hebben van het Hebreeuws en Grieks om God te kunnen representeren als apostel aan de heidenen... Zo zou een Augustinus het nodig hebben gehad om een goed leider van zoveel eeuwen van Christelijke Godsdienst te kunnen zijn. Echter er is een probleem, hij had nauwelijk kennis van het Grieks, sterker nog hij weigerde zich er praktisch ook maar een beetje in te interesseren! Dit zou vergelijkbaar zijn met een Paulus, die zo stellig schrijft zonder kennis van het Hebreeuws! Gelukkig had Paulus kennis van het Hebreeuws. Echter Augustinus had de kennis niet! Mijn volk gaat onder door gebrek aan kennis (Hos. 4:6) Zo is ieder die Augustinus als een soort tweede Paulus ziet. Zo'n persoon gaat onder door gebrek aan kennis van de fouten die Augustinus gemaakt heeft! In het Hebreeuws zaten correcties die Paulus nodig had om de apostel te zijn die hij was! In het Grieks zaten de correcties, die Augustinus nodig had om een groot leider in de kerk te zijn! De Bijbel, de bron, het Nieuwe Testament en de Septuaginta de basis van het geloof, deze waren beiden in het Grieks geschreven! In die tijd had men, ondanks de gaven en talenten Augustinus, hem moeten begeleiden door een bischop, die wel de cruciale taal van het Grieks beheerste en men had hem NOOIT mogen aanstellen als bisschop. Geen Grieks is dus vergelijkbaar met een Paulus of Jezus zonder kennis van het Hebreeuws! Prijst God dat ze die kennis wel hadden. Geen Grieks, is dus zo'n 1500 jaar later, vergelijkbaar met het hebben van geen kennis van enige Westerse taal, maar toch Oudste of voorganger willen zijn van tientallen kerken! Iedereen begrijpt hopelijk wel dat dit laatste een probleem is! Nu dit is de belangrijkste kritiek doch niet de enige...
De stad Gods - De Civitate Dei - een vernuftig boek, om zijn eigen hagje te redden, en niet tegen keizer Honorius durfte te zeggen dat die een laffaard en discriminator was. Deze keizer Honorius (Flavius Honorius Augustus, 384-423) was een goddeloze verbreker van zijn beloften, die de val van Rome met zijn goddeloosheid en discriminatie had veroorzaakt! — Geloof ik dan dat Rome rond het begin van de vijfde eeuw, het eindpunt van de Christelijke ontwikkeling was? Nee, geenszins, maar het diende nog een doel en zo'n schaamteloos verlies aan Godsvrucht in de top en de val van Rome, diende noch het belang van de Germaanse volken, zoals die van de Visigothen in hun doel voor veiligheid, noch Rome, noch het Christendom, hooguit, nu, als we met ons allen "De stad Gods" als boek en theorie "het a-millennialisme" verwerpen. Want met het post-millennialisme dat sinds het prille begin van de kerkgeschiedenis bestond Want het a-millennialisme is niet bijbels, niet historisch, en kan niet van apostolische origine zijn, (Gal. 1) zijn origine is de zondige houding van Augustinus hart, het proberen te redden van een zwak christelijk aftreksel, zonder dat het zijn eigen kop kost! Zie voor meer informatie "post-millennialisme". Zijn visie op uitverkiezing is integenstelling tot wat de meesten geloven, zeer extreem de studie van Winkie Pratney in de voetnoot 2 van "Table_error_Calvinism.htm#2".
Voor zijn idee op de erfzonde, zie idem. Zijn visie op de duivel waar hij Luther zou hebben begeleid naar de uitspraak "de duivel is des Heren knecht" is zeer verwerpelijk en zorgt voor een zeer problematisch Godsbeeld. Voor meer info: "En toch is God anders, Het Ruilprincipe herontdekt," Irene Maat. Dit wil overigens niet zeggen dat ik haar vergaande conclusies steun, maar ze kaart dit probleem goed aan.
Meer informatie over de informatie die is weergegeven is vaak beschikbaar in de artikelen vanwaar uit de tabbelen genomen zijn.

Terug naar
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Tabel 9
Tabel 10


Wat is de Kingdom Movement? De verbondsleer
Twee in het Veld, geplaatst in zijn context Mattheüs 23 en 24 De opname
Is Jezus God? - Jehova Getuigen weerlegd. Verbondsleer vs. Bedelingenleer overzicht
Startpagina