Nederlands:

Engels:

Spaans:

Portugees:


Verbondsleer wekt(e) veel commotie in Pinksteren


De Nederlandse situatie vraagt erom dat wij benadrukken dat er meer vormen van verbondsleer zijn. Dit heb ik dan ook vanaf het begin van dit artikel gedaan. In 1997 ben ik in de Heilige Geest gedoopt, en sinds die tijd draag ik Pinksteren een warm hart toe. Een aantal mensen binnen Pinksteren in Nederland hebben hier dan ook een rol in gespeeld. Al bezocht ik in die tijd een εκκλησία (=ekklēsia) die tussen traditioneel behoudend evangelisch en Pinksteren in wou bewegen.

Vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw zijn er binnen de Pinksterbeweging mensen in Nederland geweest die geloofden in geestelijk Israël. De Pinksterbeweging heeft toen zij in Nederland ontstond in 1907 zich vooral verzet tegen de Gereformeerde leer. Er waren wel wat Evangelische gemeenten, vergadering der gelovigen en baptisten, maar nog lang niet in elke stad, en in hun aantal bijzonder klein.

De Pinkstergemeenten probeerden dan logischerwijs hun bekeerlingen te wijzen op de gevaren van die grote protestantse broer. Voor de Hervormden en Gereformeerden die openstonden voor de doop in de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen (Handelingen 2:4; 19:1-7, zie ook dit artikel op VoortgaandeReformatie.nl) hield dat in dat zij nu ook te maken kregen met een andere leer over 1) de uitverkiezing, 2) de waterdoop door onderdompeling en 3) natuurlijk Israël.

T U L I P
De Calvinistische leer van de Uitverkiezing
T Total Depravity, Totale Verdorvenheid
U Unconditional Election, Onvoorwaardelijke Uitverkiezing
L Limited Atonement, Gelimiteerde Verzoening
I Irresistable Grace, Onweerstaanbare Genade
P Perseverance of the saints, Volharding van de heiligen

De meningen binnen de hele evangelische en pinksterwereld verschillen nogal op het punt van de uitverkiezing. De mening van de Gereformeerden (dat is hetzelfde als de Calvinisten) wordt vaak samengevat als hiernaast weergegeven (met een Engelse acroniem). Al zijn de evangelischen het over één ding eens, dat is dat Gelimiteerde Verzoening niet waar kan zijn. Immers als dat waar is dan vervalt elke nadruk op Evangelisatie en op de zo geliefde bijbeltekst Johannes 3:16: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat IEDER die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (uit de Herziene Statenvertaling). Ik kan helaas hier niet op alle punten ingaan, maar door teksten niet uit zijn context te halen 4 maar in de gehele context van de bijbel te bekijken zijn alle 5 proposities naar mijn mening foutief. Een completere discussie vindt men in deze link, het Metechoisme. Dus ben ik evangelisch in de zin dat ik NIET geloof in Gelimiteerde verzoening, maar metechoïstisch in het feit dat ik alle 5 punten verwerp. Deze kijk op dit thema is ontstaan door meer kennis over de bijbel, die sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is vrijgekomen.

De waterdoop door onderdompeling heeft alles te maken met de overtuiging van de Griekse grondtekst. Het Griekse woord βαπτιζω (baptizõ, dopen, onderdompelen) betekent zowel in het Grieks als Nederlands het dompelen in een vloeistof; in dit geval water. Het is de context van Romeinen 6 die ook nog eens zo duidelijk een onderdompeling bewijst. Hiermee is de positie van het paidobaptisme onhoudbaar. Voor meer informatie, klikt u deze link.

Het is de laatste leerstelling, die over natuurlijk Israël, waar dit artikel vooreerst en deze lijst aan artikelen met aanverwante leerstellingen aan gewijdt zijn. Zoals eerder gezegd is zij ontstaan vóór Pinksteren, doordat Edward Irving (1795-1834) en William Miller (1782-1849) de meningen van de Oxfort Movement begonnen over te nemen.

De meeste Pinkstervoorgangers hebben tot vandaag de dag toe geen weet van alle plannen die deze Oxfort Movement had met de εκκλησία (=ekklēsia) van Jezus Christus. Het zijn de tot vandaag toe machtige groeperingen die trouw zijn aan deze sinistere plannen van de Oxfort Movement. En toch gebeurde het dat in de jaren 60 van de twintigste eeuw, een bijzonder man binnen de Pinksterbeweging, dat is J.E. van de Brink zijn twijfels openlijk uitsprak en de leer aan de kant schoof. Hij gaf leiding aan de van oorsprong pinksterbeweging "Kracht van omhoog"5. Vanuit de verdedigingslijn dat de verbondsleer samengaat met de leerstelling van het paidobaptisme, wat Gereformeerden sinds de 19de eeuw in Nederland en Amerika op grote schaal was geleerd, kwam Jo van de Brink dan ook NIET met de theologisch juiste naam "de verbondsleer" op de proppen. Maar met een eigenbedachte term namelijk geestelijk Israël. En zou hij zich tegen enige associatie met "de verbondsleer" verzetten. Zoals op pagina 1 van dit artikel geschreven is dit onterecht. Want de 19de eeuwse gedachtenlijn van het verenigen van de verbondsleer en het paidobaptisme is naar mijn mening het misbruiken van de verbondsleer.

J.E. van de Brink is aangeklaagd geweest voor antisemitisme. Maar de rechter concludeerde dat het ging om een THEOLOGISCH VERSCHIL! Het opvallende is dat verbondsleer gelovigen uit de Reformatorische kerken NOOIT zijn aangeklaagd vanwege antisemitisme. Blijkbaar beseft de hele lobby van al die partijen die de bedelingenleer promoten, maar al te goed dat er veel aangelegen is om Pinksterkerken als éénheid te behouden ter destructie van de juiste leer rond de identiteit van het volk van God. Laten Reformatorischen dus extra acht slaan op het feit dat de Pinkster- en Charismatische beweging één is om de "Doop in de Heilige Geest" te verkondigen, maar dat wij nooit één zullen zijn in het dispensationalisme, want zij die het dispensationalisme verwerpen, wensen door te gaan om deze vorm van verbondsleer te prediken, tot er éénheid is in de Pinksterbeweging in de verbondsleer! Al beseft men dat als er niets gebeurt aan het huidige mediaclimaat dit misschien nog driehonderd jaar duurt.

Terug naar zijn goede conclusie rond de eindtijd en natuurlijk Israël. Hierover kan men vaststellen dat, dit aanvallen van hun dispensationalistische eindtijdvisie, (een in waarheid op onwaarheid, mijnsinziens) hem veel meer verweten werd, dan andere echte fouten die wellicht ook zijn bediening maakte in hun tijd. Ik zeg dit in het besef wellicht ook weleens inschattingsfouten te hebben gemaakt.

Velen hebben zich laten misleiden door te geloven dat valse leer een minder gevaarlijke zonde is dan andere zonden. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat valse leer vaak veel meer gevolgen heeft dan ons lief is en wij een fout concept of uitbalans gebracht beeld van een thema het andere negatief beïnvloedt. Ik roep u daarop om te studeren rondom de eindtijd, eeuwigheid, hemel en hel, gelooft u de juiste dingen of niet, gelooft u misschien juist, maar is uw beeld uit de bijbelse balans geschoven. Nog kort geleden mocht ik een prediker horen die balans zocht te brengen, maar zelf geen bijbelse had in zijn beeld op een thema. Toch gebruikt God in Zijn liefde kromme stokken om nog krommere rechter mee te slaan, maar beter blijven we kritisch op de theologie die ons overgeleverd wordt in traditie en in huidige "reformatie". Wat u gelooft in uw denken dat bepaald wie u bent en zult zijn! ( Spreuken 23:7a, KJV, NKJV) Eerder verwees ik hier naar een goed boek "Whose Right it is, a handbook of Covenantal Theology" van Kelley Varner, waar in een beter bijbels beeld van de overwinning van Christus en zijn kerk wordt geschildert en satan ook in een bijbelser beeld wordt geplaatst.

Natuurlijk zijn de woorden die J.E. van de Brink eerder gebruikt heeft richting de Pinksterbeweging niet altijd goed te praten, en dit maken een aantal voorvallen beschreven door pinkster historici duidelijker.

Na J.E. van de Brink en de groepen die er uit zijn beweging zijn voortgekomen, zijn er later ook "Kingdom" gelovigen uit andere delen van de wereld gekomen naar Nederland. Ook zij brachten de verbondsleer terug in de Nederlandse pinksterbeweging. Ook "Kingdom" gelovigen komen zelf voort uit de Pinksterbeweging. Tijdens de Latter Rain Opwekking (1948) werd er, wereldwijd, voor het eerst in Pinksteren, getwijfeld aan de correctheid van de bedelingenleer. Vanuit deze beweging werd er NIET getwijfeld aan de historische uitleg van de drie-eenheid. Desondanks heeft de andere visie op Israël en de eindtijd, verkondigd door Kingdom Movement aanhangers, afwijkend van het dispensationalisme, opnieuw veel commotie veroorzaakt bij hen die groots bekend willen staan als verkondigers van de bedelingenleer.

Voetnoten:
  1. Ik ben verzocht dit soort dingen niet meer te zeggen of te schrijven omdat het te heftig overkomt en ik neem dit serieus. Maar tijdens mijn studie van deze vijf punten, was het overweldigend dat de teksten die de Gereformeerden voor hun leer aanhaalden, voor een groot aantal slechts vereisten om een paar teksten daarvoor of daarna te lezen, het beeld van het verhaal te pakken, en dan te zien dat die tekst niet voor hun punt gebruikt kon worden. Meer over de vijfpunten zie deze link.
  2. Overigens was deze beweging in de jaren zestig al eigenlijk qua leer charismatisch. Wat overigens nu voor praktisch alle in Nederland bestaande pinkstergemeenten lijkt te gelden. Vele artikelen over allerlei onderwerpen zijn nuttig, al ben ik niet van hun beweging (Kingdom Movement tegenover Kracht van Omhoog Beweging). voor meer oude Kracht van Omhoog bladen, klik deze link.