Dit schrijven geeft uitleg over wat het Calvinisme is, en zegt waarom dit niet in lijn is met het Woord van God. Het Calvinisme wordt gezien als een leer over de Uitverkiezing. Er wordt dan een uitverkiezing voor de eeuwigheid bedoeld. Velen beschouwen deze leer als het orthodoxe protestantse geloof. Door de eeuwen hebben mensen zich op verschillende manieren verzet. Ik durf te beweren dat geen van de vijfverklaringen volledig waar kunnen zijn. Dat wil zeggen dat een aantal stellingen gedeeltelijk waar zijn, en gedeeltelijk niet waar zijn. Deze website gaat al jaren voor in Reformatie, zoals het ook voor Luther, Calvijn, Zwingli, en de radicale reformatie en al hun medestanders was, is dit ook vandaag niet altijd een makkelijke weg, omdat velen de genomen stappen niet begrijpen, en verafschuwen. Maar het gaat dus vooral om een overtuiging wat onze bronnen, het Griekse Nieuwe Testament en eventueel waar wij geen duidelijke Nieuwtestamentische mening hebben, wat het Oude Testament, Hebreeuws en Grieks (LXX), werkelijk bedoelen. 1

Naast het verwijt van afvalligheid van het Christelijke geloof, worden zulke christenen verweten het Arminianisme te geloven. Maar Arminianisme wordt hier niet beschreven, omdat Arminius en zijn volgelingen het op twee punten, die van Totale verdorvenheid (Eng. Total Depravity), en Volharding van de heiligen (Eng. Perseverance of the Saints) eens waren met de Calvinisten. En als men met het verwijt van Armianisme geen indruk maakt, dan verwijt men zulke openlijke ontkenners Pelegianisme. Laat me u verzekeren zowel Pelagianisme als Calvinisme (en dus Augustinus' zijn positie) zijn extremen in licht van de kerkvaders alsook vele leiders van latere data. Waar ik dus veronderstel, dat wat ik hier zal schrijven, door de kenners van die kerkvaders, als meer Apostolisch getrouw mag worden verkondigd! En ook Luther, die het nooit openlijk oneens was met Augustinus, was in de praktijk ver weg bij dat wat de Calvinisten leerden. Eigenlijk, zelfs Calvijn in zijn bediening, handelde niet geheel hetzelfde als ENKELE hardline Calvinisten in hun bediening doen. Feitelijk was ook Arminius in zekere mate een volgeling van Calvijn en bracht hij met zijn strijden de nieuwe weg van opvolgers van Calvijn in de openbaarheid en nam daar afstand van. 2

Deze Arminius veroorzaakte verdeeldheid. En ja, Arminius en zijn volgelingen hadden beter kunnen wachten met confrontatie of beter hun best kunnen doen deze minder hard in te zetten. Want vandaag geloof ik de eer te hebben deze wel hard te kunnen inzetten. Waarom? Omdat de Reformatie vanuit zowel de Evangelische beweging, de Pinksterbeweging, de Charismatische Beweging en ook de Kingdom Movement, samen genoeg informatie achterhaald hebben om de aanval vol in te zetten tegen deze leer. Mijn schrijven is niets, dan een samenraapsel van wat mensen uit die bewegingen al gezegd hebben, soms in de context van het bestrijden van het Calvinisme, vaker gewoon in het beschrijven van bijbelse waarheden, die aan hen geopenbaart waren.

Wij, ik en anderen, die de Calvinistische leer vanuit de Kingdom Movement hebben tegengesproken, hebben het verwijt gekregen lang niet altijd te weten wat ze geloven. En voor een deel is dat juist, en voor ons geen probleem. Waarom? Omdat wij beseffen dat wij allen opzoek zijn God nog beter en voller te leren kennen. Het is niet zo, dat wij uiteindelijk nergens voor staan, al kan het zijn dat anderen dit zo voelen. Wij staan voor waarheden die wij verdedigen, en zeker de zaken die hier in het Spaans opgenoemd zijn, welke dienen voor een basis vertrouwen onder een groot aantal van onze protestantse en meestal uit de Pinksterbeweging komende lezers.

Als wij geloven niet in staat te zijn het laatste woord ergens over te zeggen, waarom dan zo'n heftige 5 puntige confrontatie. Onze confrontatie heeft alles te maken met de groei en wandel van de gelovige. We menen dat deze weerlegging van het Calvinisme de groei en wandel van de gelovige ten goede komt, als zowel het meest de bijbeluitleg van hen die voorheen heilig, in de onveilbaarheid van het Calvinisme geloofden. Wij zijn niet tegen de bediening van mensen die Calvinist zijn, een aantal Calvinisten hebben mij gevoed op andere onderwerpen in mijn Christelijk leven en vorming. En goede theologische werken achtergelaten op andere tereinen die niet de uitverkiezing betreffen. Het was een vertaler van de Herziene Statenvertaling die mij Grieks leerde lezen op de Christelijke Hogeschool in Ede. Eerder hebben we met waardering over de Constructionisten gesproken. Deze Constructionistische beweging is deel van de Reformatorische kerken. Maar ik blijf zeggen, neem dit niet persoonlijk, en laat dit schrijven zover mogelijk voor u, u helpen de Bijbel en zijn afzonderlijke teksten in een ander daglicht te zien. Het mooiste is als totale gemeenten, onder hetzelfde leiderschap samen een metachoïstische weg in kunnen slaan. En ik heb in de loop der jaren gezien dat sommigen, die tegen het Calvinisme hebben gepredikt, ook ex-gereformeerde aanhang heeft gekregen. Mijn eerste doelen zijn niet zo'n aanhang te verkrijgen. Een belangrijk doel is om te veroorzaken dat mensen binnen de Kingdom Movement recht het Woord begrijpen en uitleggen op punten die deze thema's raken. Het tweede doel is om mensen in mijn beweging te beschermen tegen het Calvinisme. Immers verwonding gebeurt overal in de Christelijke wandel. Als Evangelisch hoorde ik van hen die teruggingen naar Reformatorische kerken. En zowel doop als een aangepaste versie van Calvinisme (in iedergeval 4 punts Calvinisme) werden opgeoffert, om weer in te voegen in een Reformatorische kerk. In mijn Kingdom jaren heb ik ook gezien, dat bij teleurstelling sommigen hun geloof verliezen anderen terugvielen in Pinkster of niet-charismatische evangelische kerken. Ondanks dat het mij en andere bedienaren gelukt is, na een heel aantal jaren om het merendeel van de mensen, die teleurgesteld en verwond raken in hun wandel in de Kingdom Movement te behouden. En ja, uiteindelijk hoop ik natuurlijk ook ergens, dat Gereformeerde gemeenten en Gereformeerde personen, hun Gereformeerde naam en Calvinistische geloofsleer en belijdenissen zullen afzweren.

De weerlegging van het Calvinisme vereist zoveel schrijven om dit grondig te doen, en men moet ergens beginnen. Hierom heb ik naar jaren stilte op de website over dit onderwerp besloten met onderstaande tabel medestanders tegen het Calvinisme een hart onder de riem te steken, en ze te helpen argumenten te nemen en te gebruiken tegen het Calvinisme. Het is slechts een start van veel schrijven wat nog zal volgen.

Het Calvinisme weerlegd, op metachoïstische wijze
Definities van de namen van de leerstellingen
MetachoïsmeEen term wat afgeleidt is van de "parttakers view" zoals Joseph C. Dillow zijn leerstellingen noemt, die beschreven zijn in "The Reign of the Servant Kings"3 Een theorie die in dit schrijven verder uitgeweid en verdedigd wordt, betrekkende het gehele Calvinisme, heb ik besloten een meer internationale term te kiezen: "het Metachoïsme." Achter het Metachoïsme staat een gedeelte van de Kingdom Movement. En omdat vele punten later beschreven op deze website door Evangelische, Pinkster en Charismatische christenen, en dus ook Kingdom Movement gelovigen worden aangehangen is dit niet specifiek voor de Kingdom Movement.
CalvinismeInternationaal erkende leer die beschreven werd in de Dortse leerregels 1618-1619. Internationaal wordt deze leer tegenwoordig echter uitgelegd met behulp van de Engelstalige Acroniem TULIP. Deze wordt hieronder uitgelegd.
Indeling van de fouten, Definities en afkortingen van de fouten
UDCUit de context
TAITekort aan informatie
ITTIllegitimate Totality Transfer, vertaald de illegale totaliteitsoverdracht. Het illegaal overdragen van betekenissen van woorden in contexten waar er een enkele betekenis bedoeld wordt.
Overdrijv.Onbijbelse overdrijving.
AcroniemBetekenis Overdrijv. UDC ITT TAI
TTotale verdorvenheid
Engels: Total depravity
X     X
UOnvoorwaardelijke uitverkiezing
Engels: Unconditional Election
  X   X
LGelimiteerde verzoening
Engels: Limited Atonement
      X
IOnweerstaanbare genade
Engels: Irresistible Grace
      X
P Volharding van de heiligen
Engels: Perseverance of the saints
    X X


Footnotes:

  1. Ik denk dat bij een deel van de lezers het beeld over de Reformatie misschien wat vertekend is, door hedendaagse anti-religie propaganda. De Reformatie, die op deze website (KingdomMovement.nl) en op VoortgaandeReformatie.nl is beschreven, heeft NIETS te maken met de Nadere Reformatie, die in Nederland in de Gereformeerde kerken in de negentiende en twintigste eeuw plaats vondt. Eigenlijk beschouwt deze website de Nadere Reformatie als iets wat noch de term Reformatie, noch de term Evangelie verdiend. Het waren mensen die orthodox wilden zijn in een valse leer, dat een verkeerde interpretatie van het evangelie is.
    De eerste Reformatie zorgde voor meer vrijheid en een betere economische situatie van de delen van Europa die hiervoor kozen. Het had niet de belangen van de allerrijksten en machtigsten in het oog, tyrannie werd gestopt. Maar een praktische uitwerking van het geloof en gehoorzaamheid aan het Woord van God was het doel. De effecten zorgden voor meer vrijheid en economische welvaart in het gehele gebied waarin het zich verspreidde. Ware reformatie zal uiteindelijk dit als een van de zegeningen meedragen. Belangen van een deel van de huidige machthebbers en politiek kunnen niet altijd gewaarborgd worden in dergelijke reformatie, maar gelovigen in Reformatie kiezen te geloven dat Gods weg altijd de beste is. En dagen belanghebbers hier ook toe uit.
  2. Mijn bron tot dergelijke uitspraken is Winkie Pratney, een man verbonden aan de Pinkster, Charismatische beweging: Zijn onderwijs over dit onderwerp is te vinden op internet. Maar de wijze waarop ik hier een andere leer neerzet dan het Calvinisme is op deze website in mijn eigenstijl, en eigen verantwoording, en ook niet in eerste instantie bedoeld voor de Calvinist, die niet wenst dat zijn traditie tegen gesproken wordt. Ik hoop dat Calvinisten die hier komen op deze website zelf al graag op zoek gaan, naar waarom men in de Evangelische, Pinkster- Charismatische en Kingdom beweging afwijkt van hun zo geliefde Calvinistische theologische overtuiging?

  3. Joseph C. Dillow, The Reign of the Servant Kings, A Study of Eternal Security and the Final Significance of Man, (Hayesville, North Carolina (N.C.), U.S.A., Schoettle Publishing Co., 1992), from p. 20 onward