Dr. Derek Prince en Nederland

Dr. Derek Prince (1915-2003) was een man met veel invloed in de Shepherding Movement, een tak binnen de Charismatische beweging, die voortborduurde op de Pinksterbeweging en verscheidene dingen uit de Latter Rain Revival heeft overgenomen. Hun belangrijkste onderscheidt tenopzichte van de Charismatische en Pinksterbeweging was hun standpunt tegen individualisme in leiders en predikers. Dit individualisme leidde soms tot consequenties aangaande de moraal van leiders. Dr. Derek, samen met Don Basham, Bob Mumford en Charles Simpson trokken samen op tegen deze individualisering. Ook na zijn vertrek uit de Shepherding Movement is hij blijvend een stempel blijven zetten op de Pinksterbeweging. In Nederland was het de Utrechtgroep en Santpoort groep en de latere Berea gemeenten, die veel van Dr. Dereks onderwijs verspreidt hebben en met open armen ontvangen. Derek wenste een weg te bewandelen die volgens hem een evenwichtig balans is tussen Charismatische vernieuwing en vasthouden aan natuurlijk Israël (het dispensationalisme). Deze weg wensten deze Nederlandse verlaters van de Kracht van Omhoog beweging ook te bewandelen.

Het volgende schrijven wil het goede, maar ook het falen van Dr. Derek blootleggen. De bijbel vraagt ons om niet klakkeloos en roekeloos de weg van iemand te lopen, maar naar het einde te kijken. (Hebree├źn 13:7) En Dr. Derek had bepaalde vijanden, mensen waar hij zich negatief over uit liet bij een zeker Nederlands leider. Laten we kijken of dit gegrond was of dat Dr. Dereks negatieviteit tenopzichte van hen een stuk duisternis in zijn hart bloot legde. Had Dr. Derek genoeg informatie om negatief te zijn? Was hij bezig met een open welbewuste ongehoorzaamheid? Of had hij genoeg kennis van Gods wil zo dat hij in volledige gehoorzaamheid aan God mensen waarschuwde. Dit schrijven is nodig omdat Dr. Derek bij zijn leven Nederlanders heeft gewaarschuwd tegen de Kingdom Movement, nu hij overleden is, zullen we onderzoeken wat waren zijn motieven dit te doen? Heeft hij uit God gesproken of uit de mens zoals elke oude beweging de nieuwe veroordeeld.

De Geschiedenis van de Nederlandse volgelingen van Dr. Derek Prince Voordat ik inga op Dr. Dereks leven, nog even kort over de raakvlakken met de Latter Rain Movement en Kracht van Omhoog. Beide ontstonden uit een verslapping in vele Pinkstergemeenten. In de dertiger en veertigerjaren van de 20ste eeuw, werd tot op zekere hoogte een cessatie, een stoppen ervaren, van de gaven van de Geest. De Latter Rain Revival doorbrak dit.