"Twee in het Veld, geplaatst in zijn context Mattheüs 23 en 24"

Introductie, verschillende nieuwe interpretaties
Voordat ik direct over het thema ga uitleggen, wil ik zeggen dat we geloven in de Komst van de Heer zoals het geschreven is in de Bijbel. 1 Ik wil verklaren dat wij geloven in de Komst van de Heer op de lichamelijke 2 wijze (wat respectievelijk kennen als de Tweede Komst).

De tekst van Mattheüs 23 en 24 behandelt de komst van de Heer in oordeel, niet de lichamelijke wederkomst van Christus.

De lichamelijke wederkomst van Christus werd door de eeuwen heen gepredikt als publiekelijk en glorieus, nooit als geheim of desastreus (vliegtuigen die uit de lucht vallen, mensen die op zoek zijn naar hun geliefden, en chaos op de snelwegen, en aardbevingen, etc.). Gedurende de laatste twee eeuwen is de Wederkomst echter door evangelische christenen op een andere manier gepredikt, namelijk: geheimelijk en desastreus. Deze laatste wijze is niet Bijbels, dat wil zeggen, dat het een door mensen gemaakte inadequate interpretatie is.

De tekst in Mattheüs 24 spreekt wel van de mensen die hun geliefden hebben verloren, maar het verlies is anders dan veel kerken hebben gepredikt gedurende de laatste 184 jaar. 3

Sinds 1822 kwam deze verandering stap voor stap, want in die tijd leefden zij, die deze nieuwe conclusies namen over de wederkomst van de Heer, en zij publiceerden dit in de kranten van Engeland. ¿Wat was de intentie van die uitgevers van deze kranten? ¿Wie betaalde hen om dit te doen?

Goede vragen, maar stap voor stap. We beginnen met de namen van de predikers, die leefden en het begin van de negentiende eeuw, die dit genomen hebben en het predikten van de pulpit. Dit waren Edward Irving (1792-1834) en John Nelson Darby (1800-1882). Zij werden naderhand, na het begin van de 20ste eeuw, bekend als ‘Dispensationalisten.’ Feitelijk vele opponenten van deze predikers hebben hen de ‘ontsnappers’ of 'escapisten' genoemd.

Dit gezegd hebbende, laten wij gaan naar wat het meest belangrijk is op dit moment, want velen denken dat de antwoorden op de vragen niet zo negatief kunnen zijn. Zij geloven dat hun interpretaties goed waren over de Wederkomst van de Heer, beter gezegd, het geloof dat de Wederkomst van de Heer alles te doen heeft met het vertrek of de ‘ontsnapping’ van de kerk of gemeente van de aarde. Voor deze interpretatie, om juist te zijn is het nodig dat het 100% Bijbels is. Maar omdat ik geloof dat er groot verschil is tussen hun interpretatie en de bijbel, zal ik verschillende onderdelen verduidelijkingen.

Velen zeggen, dat de apostelen vroegen aan de Heer Jezus Christus, wanneer is het eind? En dan geeft Jezus enige tekenen van de laatste dagen. De dispensationalisten interpreteren dat het “einde” is als wij dat zouden begrijpen in het woord “einde”: “Het einde van de wereldbol en het einde van deze planeet!”

Dus spreken zij over dat de tekenen praten over hetgeen wat vandaag de dag gebeurd in de wereld. En enkelen geven grote vrees aan de christenen. Met andere woorden, kunnen we zeggen dat Christenen vandaag geterroriseerd worden! Ze worden angstig gemaakt! Dit kan nooit de intentie van de Heilige Geest zijn. Want de Bijbel zegt:

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid (=vrees, 1994 Gereviseerde Lutherse Vertaling), maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” (2 Timotheüs 1:7, uit de Herziene Statenvertaling)

De voorgangers en gelovigen die geloven, denken en prediken dat het eind van de wereld dichtbij is; zeggen ook dat dit op elk moment kan gebeuren, omdat de tekenen van de eindtijd zich aan het vervullen zijn. Enkelen ondanks zij grote angst geven, kunnen ze zeggen, dat ook zij het geven van angst niet waarderen. Want zij zeggen dat wij moeten geloven dat door het geloof in Jezus wij kunnen vertrekken of ontsnappen van de wereld, in dat, wat zij de ‘opname der gemeente’ noemen. ¿Maar wat zegt het woord?

“Ik bid NIET dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.” (Johannes 17:15, uit de Herziene Statenvertaling)

Ook spreekt het Woord dat de erfenis van de wereld is voor de rechtvaardigen. De Bijbel zegt:

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” (Mattheüs 5:5, uit de Herziene Statenvertaling)

en in Openbaringen:

“En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” (Openbaring 11:15, uit de Herziene Statenvertaling)

En dit vers in overeenstemming met andere verzen die zeggen:

“Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie JaHaWaH (in de traditie vertaalt met: de Heere) verwachten, die zullen de aarde bezitten.” (Psalm 37:9, uit de Herziene Statenvertaling, met aanpassing uit de grondtekst)

“Want JaHaWaH (in de traditie vertaalt met: de Heere) heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.” (Psalm 37:28, uit de Herziene Statenvertaling, met aanpassing uit de grondtekst.)

Dus blijft over te zeggen dat de grote vrees of angst voor het einde van de wereld als destructie van de aardbol of het eind van de planeet niet Bijbels is. De terroristen van vandaag zijn de onreine geesten die zich uiten met valse leerstellingen in de kerken! De herders zouden waakzaam moeten zijn tegen deze onreine geesten. Wij kunnen zeggen dat in het beantwoorden van de “theorie van terreur,” enkele voorgangers makkelijk aanvaarden, veel te ligt en snel, zonder zich af te vragen dat deze interpretatie al verkeerd kan zijn. En wij kunnen al zeggen dat de theorie fout is als we ons slechts baseren op de hierboven geschreven teksten. Bovendien kunnen wij niet op zwakke wijze antwoorden naar onreine geesten van angst. Noch deze leer van terreur accepteren... Want ja, we moeten ons nu eenmaal onderwerpen aan de traditionele doctrine van onze denominatie of gemeente.

Hoe kunnen wij waakzaam zijn tegen deze doctrine die geaccepteerd is voor jaren? Dat kan alleen door het evalueren en napluizen van hun geloofstheorieën. Het is niet voldoende om te bidden voor Bijbelse openbaring. Wat goed blijft; bidden (Ps. 119:33), maar onvoldoende is (Jozua 1:8). Deze theorie is gebaseerd in Bijbelse interpretaties. Andere woorden voor “Bijbelse geloofsleer” is “theologie”. Er zijn twee leren (de internationale wereld spreekt van theologieën) die de Bijbel samenvatten:

 • De eerste theorie heet (1) De Verbondsleer

 • De andere heet (2) Het Dispensationalisme 5
 • Voetnoten:

  1. Velen denken ook in het bijzonder aan de verzen in 1 Thessalonicenzen 4. Wij geloven in het werkelijke thema van dit hoofdstuk dat is “de komst van de Heer.” Dus dit hoofdstuk geeft alle ruimte om niet te geloven in het vertrek van de kerk of gemeente dat enkelen denken dat nodig is uit deze verzen te halen. De realiteit is dat allen het nodig hebben om te accepteren dat het vertrek van de kerk niet het thema is van wat Paulus hier leert, maar de komst van de Heer Jezus Christus en de opstanding van de doden.
  2. Engels Corporal Coming, of wat we respectievelijk noemen de Tweede Komst.
  3. Het werd gepredikt vanaf 1830 en ik heb dit geschreven in 2014, het verschil is 184 jaar. En het kan zijn dat u dit nog later leest. Zoals we kunnen zien, het prediken van deze vergissingen is jonger dan 200 jaar.
  4. Dispensationalisme, staan in Nederland ook bekend als de bedelingenleer. Dispensationalisme is echter meer internationaal in gebruik.
  5. In de afwijkende traditie van de Nederlandse taal wordt het Dispensationalisme de Bedelingenleer genoemd. De Engelse termen zijn: (1) Covenant theology en (2) Dispensationalism.


   
  Kingdom Movement Nederland 2008 - 2015 Kingdommovement