Hieronder volgen een aantal thema's en u kan de reacties lezen van
1) dispensationalisten (kolom 2) en van
2) Reconstructie en Kingdom Movement gelovigen (kolom 3) en
3) Jehova Getuigen (kolom 1)
op die leerstellingen.

Natuurlijk wordt de reden gevonden in dat verschillende dispensationalisten ons hebben vergeleken met Jehova's. Ik denk dat die vergelijking niet terecht is. Aan de andere kant kan ik wel begrijpen waar die vandaan komt. De Jehova's noemen hun zaal de Koninkrijkszaal. Het thema van het Koninkrijk komt van Jezus Christus Zelf en de Jehova's hebben niet het alleen recht op dit thema. Dus heeft de Kingdommovement zich er niet door laten afschikken. Het is immers het belangrijkste thema van hun Meester en Heer, Jezus Christus.
Hieronder volgen dan de thema's en de leerstellingen van de betreffende groepen:

De Jehovagetuigen hun voorlopers en hun organisatorische leerstellingen De Ontsnappingsleer of
bedelingenleer, (internationaal term) dispensationalisme
Reconstructie Movement (beweging binnen de Reformatorische kerken)
en Kingdom Movement (beweging binnen de Charismatische beweging, voor onbekenden deze laatste beweging is de overgrote meerderheid van de huidige pinksterkerken)
Jezus is niet Gods Zoon, maar Michaël, de aarsengel Jezus is Gods Zoon. Volledig Mens en volledig God. Zoon van Maria een maagd en God. Gods Geest heeft zonder seks het zaad de vruchtcel laten ontmoeten. Jezus is geen aartsengel.1
De “heilige Geest” is niet een “Persoon”, “het” is een actieve kracht. De Heilige Geest is een Persoon, met alle kenmerken van een Persoon. Hij geeft tevens kracht.1
Geloven niet in wedergeboorte van Johannes 3:6 Geloven in wedergeboorte van Johannes 3:6
Jezus is niet lichamelijk uit het graf verrezen, maar als een geest. Jezus is lichamelijk uit het graf verrezen.
Jezus kwam NIET terug in de vorm van de Heilige Geest. Jezus kwam terug door de Heilige Geest met Pinksteren zoals beschreven in Handelingen 2 en voorzegt in Johannes 14:23; 16:5-16.
Samengevat geloofden Jehova getuigen en hun voorlopers in het verleden dat Christus terugkwam tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844, 18 april 1844, 22 oktober 1844, 1874, en teruggekomen en overwonnen zou hebben in het Armagaddon in 1914. Dit beschrijft het valse geloof van hen en hun voorvaderen.

De eerste data zijn van William Miller(1782-1875) de vader van de Amerikaanse adventisten en dus ook van Charles Taze Russell. Een deel van de adventisten geloofden in de terugkomst van Jezus in 1874. Hieronder was ook Russell. Zijn bediening begon aanhang te verwerven, toen hij begon te verdedigen, dat God echter wel vanaf 1874 een bijzondere aanwezigheid had in het wereld gebeuren. Hij verdedigde zijn positie in de religieuze krant Zion Watch Tower, waaruit later de organisatie van de Jehovagetuigen georganiseerd werd. Het verwierf vele lezers. Tevens werd er ook beweerd dat God regeerde in de hemel sinds 1878. En het einde van de Armagoddon en dus het begin van Jezus Zichtbare regering moest zijn in 1914.

Het is duidelijk dat Jehovagetuigen niet om deze feiten heen kunnen, maar dat zij nu, verwachtingen, die Russell had over 1874 (1878) en 1914 (40 jaar later), op één hoop gooien. Nu leren zij dat Jezus in 1914 is teruggekomen en dat in 1914 eveneens het Armagaddon begonnen is. Hierin reikte het leven van Charles Taze Russell nog lang genoeg om dit te veranderen. Het bewijs van de bijzonderheid van 1914 werd gevonden in het begin van de eerste wereld oorlog (1914-1918). In eerste instantie zou Jezus teruggekomen en overwonnen hebben in 1914! Nu wordt gelooft dat Jezus kwam zitten op zijn hemelse troon in de vervulling van Daniël 7:13-14. En men noemt dit ook de koninkrijksgedachte, deze mening heeft niets met de Kingdom Movement te maken. De oorsprong van de gedachten over het Koninkrijk van God was van joodse oorsprong en Jezus leerde hierover. Echter christelijke groeperingen zijn hier op verschillende manier mee omgegaan, zo ook de Jehovagetuigen.
In deze Koninkrijksgedachte (van de JG) leert men dat Jezus de eeuwenoude satan en zijn metgezellen uit de hemelen gooide en zelf geplaatst werd op Gods troon van gezag in 1914.
Jezus kwam niet terug noch in 70 na Chr. noch in 1914 na Chr.

Al wordt er in het algemeen geen jaartallen genoemd, tòch zijn er boeken en bewijzen dat er groepen onder de dispensationalisten waren, die data gegeven hebben en boeken en pamfletten hebben geschreven, dat Jezus zou terugkomen in 1843, 1844, 1988, 1992, 2000. Er zijn nog meer data, ook voor 1870, denk aan de dood van de zogenaamde apostelen van de eerste officiële dispensationalistische kerk; de "Katholiek Apostolische Kerk" (Irvingites), die nooit zouden sterven en nooit vervanging nodig zouden hebben.

Men kan de data van William Miller(1782-1875) betwisten, maar het valt niet te betwisten dat ook Miller een baptist was en vele van zijn volgelingen (Adventisten genaamd in al hun splinter bewegingen) nu zijn overgegaan tot Darby's traditie en het Dispensationalisme. En zeer zeker zijn er nog meer voorbeelden en jaren waarin sommigen tòch data uitspreken.

De spoedige komst(uit de historische context gerukte uitleg van Openbaringen 1:1, 3, 7; 3:11; 11:8; 17:9-12; 18:24 verg. Mattheüs 23:37-39 en Lukas 17:34-35; 22:6, 7, 10, 12, 20) is in veel Pinkster en Evangelische gemeenten een traditie die niet weersproken mag worden. Deze houding heeft indirect te maken met de opmars van de Reconstructie Movement, omdat een deel van hun eerdere achterban zich bedrogen voelen door de dispensationalistische leer. Immers de spoedige komst uit het boek Openbaringen spreekt duidelijk over de toenmalige (2000 jaar geleden) toekomstige vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

Deze Reconstructie Movement rechts beschreven was de eerste na de opkomst van het Adventisme, waar JG een afsplitsing van zijn, en het dispensationalisme, die de spoedige komst in het verleden plaatste (70 na Chr.).

De Kingdom Movement heeft geleidelijk erkent dat de reconstructie Movement de punten op de i heeft gezet, bij velen die terugkeerden tot de historische positie met betrekking tot de komst van Christus. Hiermee èn met de bevestiging dat de toekomstige wederkomst een "tot dat" komst is, zijn ze af van de grillen, die gepaard gingen met de verkeerde beslissing van het geloof in een toekomstige "spoedige" komst. Dit geloof in verdraaide Bijbelteksten is contextueel-historisch onjuist.
Jezus kwam IN OORDEEL terug van 67,5 – 70 na Chr. zoals voorspeld in Matth. 23 en 24, Markus 13, Lukas 21 en Openbaringen.

Jezus kwam niet terug in 1914 als een bijzondere komst.

De toekomstige komst is een “tot-dat” komst. Er zijn nog heel veel “tot dats” die zich niet vervuld hebben.

De wijze waarop de millerites en de Irvingnites en de dispensationalisten omgaan met de komst van Christus wordt bestreden in 1 Thessalonicenzen. Het is belangrijk multi-generationeel te denken. De aarde hoort aan Jezus Christus toe die alle macht heeft in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18-19).

De tekst uit Daniël 7:13-14 is de hemelvaart (Markus 16:19; Handelingen 1:9-11) en sinds die tijd zit Jezus aan de Rechterhand van God. Zijn heerschappij is sinds die hemelvaart tot zijn wederkomst. De oordeelskomst van Jezus (67,5 – 70 na Chr.) is een bevestiging van de gebeurtenis van Jezus’ zitten aan de rechterhand van de Vader.

Jezus komt terug aan het eind van "onze tijd". Maar voordat het zover is, moet het Christendom nog zijn glorieuze toekomst meemaken door de kracht van de Heilige Geest en de kracht van de verkondiging van het Woord.
Er moet gezegd worden dat er wel oplevingen en opwekkingen waren, die de Kingdom tak vooral vaak erkent als een werk van de Geest, zo'n bijzondere komst van de Geest wordt NIET beschreven als fysieke komst van Jezus.
Het herstel van Israël is vervuld in de terugkomst van Babylon.
(Dit was ook de leer van de Puriteinen en andere verbondsleer gelovigen.)

Gemeld moet worden dat Charles Taze Russell een vreemde sprong maakte in het Christelijk Sionisme, terwijl de organisatie van het Watch Tower Genootschap deze stap heeft teruggedraaid. Vanuit dat men het zo'n vreemde stap vondt, herleidt men dat Charles T. Russell een opdracht had gekregen dit te verkondigen. Immers zowel joden als christenen waren totaal verbaasd toen hij zich hiervoor uitsprak.

Charles Taze Russell had veel contacten met de vrijmetselaarij. De vrijmetselarij is opgericht nadat de Jezuieten zelf een tijd verboden waren. De Rothchilds hadden Adam Weishaupt in 1776 geholpen met het opzetten van de protocollen voor de Vrijmetselaars. Doel met het onder control brengen van Charles Taze Russel, was het onder Rothchilds greep brengen van de Amerikaanse Religieuzen. Ze van binnen uit door middel van een organisatie als de Jehovagetuigen te verzwakken. Hierdoor kon men hun greep naar macht en verwoesting doorzetten door een ander, kanaal. Hij ging mee met allerlei piramidiologie, wat een duidelijk bewijs van zijn beïnvloeding door de vrijmetselaars is.
Ook is het niet ondenkbaar dat een joodse familie (Rothchild of Rockefeller) hem de opdracht heeft gegeven of gechanteerd heeft hiertoe.
Rothchild, Rockefeller en de vrijmetselaarij zijn tot op heden trouw aan de Oxfort Movement en de afspraken die hier gemaakt zijn. In lijn met de afspraken werd er in de media een continue stroom van verdraaide profetie in kranten gepubliceert in de 1820-er jaren. Edward Irving en Charles Taze Russell zijn voorbeelden, die ontegenzeggelijk, direct of indirect, door deze Movement beïnvloed zijn.
Het herstel van Israël wordt uit zijn historisch context getrokken.

(Babylon terugkeer wordt ontkent of als eerste vervulling gezien èn in het laatste geval wordt er dan in een tweede vervulling gelooft).

Er wordt een gat geslagen voor de laatste week van de eindtijd uit Daniël 9 en naar onze toekomst verschoven. Hoewel er geen reden, noch logica is, om 70 jaren onafgebroken tijd, dat duidelijk een voorbeeld is, een voorbeeld te laten zijn van 70 jaarweken, wat wel doorbroken wordt, volgens de dispensationalisten, met een gat van bijna 2000 jaar. Deze verkeerde contextuele analyse en vergeten van het toepassen van de historische-culturele analyse leidt tot de dispensationalistische leer.
Het herstel van Israël is vervuld in de terugkomst van Babylon.
(Dit was ook de leer van de Puriteinen en andere verbondsleer gelovigen)

De Bijbelse eindtijd was de joodse eindtijd. 2 Jezus komt nog terug, maar dat is in ‘onze toekomst,’ dat heeft niets meer te maken met de Bijbelse eindtijd (67,5 - 70 na Chr., Matth. 23 en 24, Markus 13, Lukas 21 en Openbaringen), waarin Christus terugkwam in oordeel.
(Deze juiste toepassing van historische-culturele en contextuele analyse wordt het preterisme genoemd.)
Jezus komt niet meer terug. Wel is er een Armageddon (Openbaringen 16:14-21) en een toekomstig Millennium (Openbaringen 20) voor de gelovige.

Jezus moet nog terugkomen. Hij komt terug in twee fasen.

Bij de eerste fase wordt de gemeente weggenomen, bij tweede komst met de heiligen in een letterlijke strijdt (Armageddon, Openbaringen 16:14-21) met moderne wapens, letterlijk Jeruzalem, begint Hij aan een letterlijk Millennium (Openbaringen 20).

Het wereldwijd centralisme is onvermijdelijk en de voorbereiding voor de antichrist. De antichrist is slecht, maar tegelijkertijd leidt hij naar een uiteindelijk apocalyptisch einde waarbij Christus hem verslaat in het Armageddon, (Openbaringen 16:14-21), dat is de strijdt tegen de legers van de demonische wereldregering, die op wonderbaarlijke wijze door Christus verslagen zullen worden. Na Jezus komst vindt deze strijd (het Armagaddon) plaats. Hierna wordt de gecentraliseerde wereldmacht door Christus Zelf vervangen. Hij regeert dan 1000 letterlijke jaren.

Een gecentraliseerde wereldmacht is een stap naar het einde, deze moet alleen door Christus geleidt worden. Daarom dat presidenten die steeds meer macht grijpen, alleen maar Gods wil vervullen in deze visie.
Jezus moet nog terugkomen aan het eind van “onze tijd”.
Zijn komst is de voltooiing van Zijn Koningschap (bijna altijd vertaald als Koninkrijk), waarbij de heiligen, die de kerk vormen, regeren.

Wij, gelovigen, leven NU in dit Koningschap van Christus, het Koninkrijk of millennium dat figuurlijk duizend jaar duurt, het staat voor een lange tijd van groei tot volwassenheid. 3 God gaf de mens vanaf het begin de rentmeestertaak over de aarde (Gen. 1:28; Mat. 28:18-20), Christus heeft die mate van autoriteit hersteld. Jezus staat aan het hoofd van het Koninkrijk van God, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een hiërarchische structuur in de wereld te betekenen, veeleer beëindigd het de centralistische wereldheerschappij (1 Cor. 15:24-28). Hieruit volgt een mening tegen een centralistische wereldheerschappij. En tot de verheffing van Regionale machten en tegen de vereniging van staten en landen, wat nu al tijden tot de grote oorlogen en miljoenen doden leidt sinds hun oprichting. De miljoenen slachtoffers gevallen uit hedendaagse oorlogen grotendeels veroorzaakt door wapens uitgereikt door de V.S. worden vaak niet eens meer geteld. De wet vanuit Christus verklaart tot een maximum van rijkdom en macht en dus van inwoners in staten. Dit plafond moet langzaam naar beneden geschroeft worden. en lijdt tot de uiteenval van te grote bedrijven, te machtige banken en landen als de V.S., Rusland, China. De uitvoering van zo'n wet van Christus geïmplementeerd in de gehele wereld (en haar systeem) behoort het gebed van elk vredelievend Christen te zijn.
Het Armageddon is een symbolische beschrijving van de oorlog tegen Judea, Galilea, Samaria en Jeruzalem, van de EERSTE EEUW na Christus. Dit Judea, Galilea, Samaria en Jeruzalem wordt de namen Sodom en Egypte gegeven (in Openbaringen 11:8), dit zijn namen uit hun eerdere geschiedenis van de vijanden van God. De Joodse leiders uit de EERSTE EEUW zijn dus vijanden van God, moordernaars van Christus (Handelingen 2:23; 3:13-15; 4:10-11; 5:28-30). Deze moordenaar vermoorden ook zijn discipelen (o.a. Jacobus, Handelingen 12:1-5) en zij verloren de strijd tegen Rome, dat geleidt werd door de generaal Vespasianus en zijn zoon Titus, de latere keizers van Rome.




Footnotes:

  1. Deze link behandelt de christelijke leerstelling over de Drie-eenheid. En verduidelijkt dat Jezus God is.
  2. De bijbelse eindtijd is de Joodse eindtijd. Deze link, (pagina 2,3 en 4) behandelt dit thema en laat zie dat dit de voorkennis was van zowel Jezus als van de discipelen.
  3. Het duizend jaar vrederijk is figuurlijk. We hebben dit statement verder onderbouwt op deze pagina.


Is Jezus God? - Jehova Getuigen weerlegd.
Wat is de Kingdom Movement? De verbondsleer De opname
Startpagina