Men mag het boek van de Profeet Daniel niet over het hoofd zien!
In vers 15 van Mattheüs 24 refereert Jezus aan hetgeen wat is gezegd door de profeet Daniël. Dus de termologie “het eind van tijdperk” was geen nieuw thema dat Jezus introduceerde in zijn preek op de Olijfberg. Nee, het thema was geïntroduceerd door Daniël! En Jezus had geen probleem om het te zeggen. Ze kunnen zeggen dat Daniël een geestelijk vader was voor Jezus en vele joden. Daniël begrijpend als een persoon, die veel invloed had op het leven van Jezus. Over dit laatste thema, “spreken over geestelijke vaders,” geeft veel problemen in de Pinksterkerken van vandaag 8. In Daniël “het einde” is “het einde van het volk van de joden en hun stad Jeruzalem” (Daniël 9:2, 6-7, 11, 24).

Stel je Jezus voor, terwijl Hij pratende was over dit onderwerp uit Daniël 9, en dit was 486 jaar nadat het woord gesproken was om te herstellen en herbouwen van Jeruzalem9, dat wat het begin was van de zeventig jaarweken (elke dag een jaar) dat is 490 jaar in totaal. Dus verklaarde Jezus dat Daniël het juist had!

Daarom leefden Jezus en zijn discipelen in het einde van de tijd van de joden, geprofeteerd in het boek van Daniël! Denk hier even over na en analyseer dit… Jezus leefde op dat moment op onze planeet in Galilea van de heidenen (Mattheüs 4:15) 10 en bediende reizende door Judea, dat op dit moment 1984 jaar sinds die conversatie van Jezus en zijn discipelen voorbij zijn gegaan!11 Daniël 9 vers 24 zegt: Dat voordat dit eind God zijn volk zou redden van al zijn ongerechtigheid! Dat heeft Hij gedaan door het bloed van Christus!

In het eind van de tijden van de joden dat omvat ook dat na deze tijd het niet langer nodig was om jood te zijn om in Verbond te staan met de Heer! Niet langer was het belangrijk om jood te zijn bij geboorte! Niet langer was het een probleem voor de heidenen om binnen te gaan in het Verbond van Abraham, noch moesten zij sindsdien in Judea, Samaria of Galilea leven om de Enige Levende God te dienen. Evenzo zijn zij NIET meer verplicht naar Jeruzalem te gaan, om naar de tempel te gaan, want door geloof in Jezus en zijn verlossend werk aan het kruis zijn zij de tempel (1 Corinthe 3:9-16; 1 Petrus 2:5). Noch hebben wij het nodig om tiende te betalen, want Jezus was de tiende. 12 Noch hoeven wij grote religieuze panden en kathedralen op te bouwen, want wij zijn de grootse tempel van de Heer (1 Corinthe 3:9-16; 1 Petrus 2:5).

Ja, op deze manier geven wij vorm aan onze levens om een tempel te zijn op de Rots! (Zie Mattheüs 7:24-25; 1 Corinthe 3:11.) Het is onze verantwoordelijkheid hoe wij bouwen op deze Rots; dat kan sterk zijn door middel van het bouwen met stenen, of dat we onze kerken (dat zijn de mensen!) bouwen met hout en stro (1 Corinthe 3:12-15). Hout en stro dat kunnen leugens zijn, theoriën die tegen de Bijbel ingaan zoals het dispensationalisme. 4 Leugens zoals Jezus’ spoedige komst voor een kerk van verliezers, Jezus’ komst om een chaotische wereld te herstellen. Sommigen vragen: “Wil Jezus niets doen dan, aan die chaotische wereld?” Jawel, maar de Vader heeft die taak door Jezus aan Zijn discipelen, dat is Zijn kerk, dat is Zijn lichaam gegeven (Mattheüs 28:18-20; Markus 16:14-20; Lucas 24:44-49; Efeze 1:17-23).

Voetnoten:

 1. Hier halen we vandaan dat predikers die informatie hebben gehaald uit de Opwekking van de Heilige Geest van 1948 en dit niet willen zeggen, niet het voorbeeld van de Heer volgen. Jezus had geen probleem om te zeggen vanwaar Hij zijn informatie vandaan haalde. Vaak helpt het de prediker om niet te laten weten waar hij zijn informatie vandaan haalt, want het kan dan leiden naar gevoelens van afhankelijkheid van deze prediker. En dat is een vorm waarin het makkelijker is om te manipuleren voor geld en invloed onder de christenen. Mijn geestelijk vader Dr. Kelley Varner onderscheidde zich op deze manier van vele die ik daarvoor in de bediening kende.
  Het is waar dat de Bijbel zelf de echte oorsprong is van alle groepen die uit de Evangelischen zijn voort gekomen. Zo was de Pinksterbeweging was de eerste, die de fundamenten van de doop in de Heilige Geest op schrift gezet hebben. Zij behandelden dit Bijbels, anderen gebruikten de term “de doop in de geest” noch foutief, hoe het hun uitkwam… dat wil zeggen met hun eigenkundige uitleg. Zo is het voor allen uit de Evangelischen voortgekomen bewegingen, zij werden door God geleid, kwamen tot een Bijbelse overtuiging, die niet eerder bestond; zij brachten orde in onduidelijke meningen uit het verleden en definieerden voor het eerst in het bestaan van de Evangelische kerken de zaken juist vanuit de Bijbel.
  Allen die de geschiedenis van de kerk bestudeerden, weten dat de Pinksterchristen spreken over het jaar 1906 wat er in Azusa Street in Los Angelos, Californië gebeurde, maar slecht enkelen spreken over 1899, en wat er gebeurde in de bediening van Charles Fox Parham (04-06-1873 – 29-01-1929). Charles was de vader van de Pinksterbeweging, maar het werd gegeven aan William J. Seymour (02-05-1870 – 28-09-1922) om de grootste catalysator te zijn. William accepteerde het racisme niet, waaraan Charles Fox Parham wel leed. Zo kwam er een door God gegeven genade vrij met grootse invloed.
  Nog minder weten velen van William Howard Durham (1873-1912), die veranderde vele invloedrijke Pinkster-christenen positief in het thema van heiliging in 1911. Deze laatste is de vader van de grootste Pinksterkerk van de wereld: “The Assemblies of God,” die normaal gesproken niet veel praten over de vader van hun beweging, maar ze spreken vol passie over de Pinkstercatalizator William J. Seymour en de opwekking van 1906.

  Zij die zich “de profetische beweging,” of de “apostolische beweging” noemen hebben het bijna nooit over de Opwekking van de Geest in 1948, waar ze hun belangrijkste begrippen van hebben geleerd. En velen kennen George R. Hawtin niet eens van naam, noch zijn broer Ern Hawtin, of de schrijver George Warnock. Zij waren de pioniers van de profetische en apostolische beweging. Deze zijn slechts incomplete bewegingen van de Kingdommovement (Beweging van het Koninkrijk, behandelt het Koningschap van Christus). Hoewel het waar is dat in de jaren 1980 de profetische beweging groeide, en meer informatie verkreeg over de profetische bediening, en hetzelfde met de apostolische beweging van de jaren 1990... was het slechts een verkapte voorzetting van de Kingdom Movement zonder direct alles te willen onderwijzen wat door de Geest was vrijgezet in de Kingdom Movement, omdat een deel van de profetische leiders zelf of aanstoot of ontwetend was over deze dingen.
  De belangrijkste reden dat de meesten strijden tegen het argument de opwekking van 1948 te noemen, is omdat, de “Assemblies of God” verklaard hebben, dat zij, die uit de opwekking kwamen, trots waren en verschillende bedieningen gefaald hebben. Maar evenzo is het dat Charles Fox Parham vader van de Pinksterbeweging gefaald heeft, in zijn gevecht met Seymour en zijn racistische positie en kritiek op de opwekking van 1906. En ook William J. Seymour zelf toen hij vocht met William Howard Durham was erg vleselijk, en William Howard Durham zou de vader van de “Assemblies of God” worden, terwijl Seymour een vrij eenzame dood zou sterven omdat hijzelf geen geduld had zijn theologie te herzien. Het niet geloven wat de Bijbel zegt over wie wij zijn in Christus: “Is dit niet trots?” Het is veel beter het woord te geloven, dan het hebben van valse nederigheid, dat uiteindelijk een masker is van trots. Aan deze “ziekte” lijden de meeste Pinksterpredikers in speciaal hen die gestreden hebben en aan het strijden zijn tegen de beweging die voort gekomen is uit 1948.
  En ja, ik kan niet alles verdedigen wat George R. Hawtin gezegd heeft. Maar hebben we niet allemaal onze zwakheden, eigenaardigheden, en gebrek aan volledig zicht? Dus daarom wil ik niet alles verdedigen, maar wel dat wat juist was! Eén van de fundamenten, die verder uitgezocht zijn en gepredikt door Bill Britton en Dr. Kelley Varner verdedig ik vollop! Want de laatste had er geen probleem mee te zeggen dat hij de verbondsleer verdedigde, dat een op de Bijbel gebaseerde theologie was die gelooft werd, in de eeuwen voordat Edward Irving, deze trachtte te beëindigen doorgegeven te worden. Hierbij was het de invloed van de Oxfort Movement, die Irving hiertoe aanzette. De leer die Irving verklaarde werd later bekend als het Dispensationalisme.
  Nu kan men zeggen, zonder onjuist te zijn, dat de evangelische en pinksterchristenen een probleem hebben met het feit dat zij met trots in hun hart een leer accepteren die niet Bijbels is, die NIET geloofd werd door de eeuwen tot Edward Irving. Irving die haar geloofde en verspreidde door invloed van de rijken van de Ofort Movement. Het noemen van John Nelson Darby mag ons niet ontbreken, die beïnvloed werd door Irving. Neem de tijd om even hier over na te denken, dit betekent dat de evangelische leiders van vandaag en de pinksterleiders het niet eens zijn met leiders als: Clement (ongeveer 30-100, Filippenzen 4:3), Justinus de Martelaar (ongeveer 100-165), Irenaeus (130-202), Augustinus (354-430), John Wyclif (1330-1384), Geert Grote (1340-1384), Johannes Hus (ongeveer 1370-1415), Maarten Luther (1493-1546), Ulrich Zwingli (1484-1531), Johannes Calvijn (1509-1564), Conrad Grebel (ongeveer 1498-1526), Jonathan Edwards (1703-1758), John Wesley (1703-1791), Anthony Hoekema (1913-1988), Geerhardus Vos, George Hawtin (1909-1994), Jo(hannes) Emmanuël van den Brink (1909-1989), Bill Britton (overleden 1985), Dr. Kelley Varner (1950-2009). Vraagt u uwzelf eens af: “Wie is er nu trots?” De Evangelische en Pinksterchristenen, die hen en nog vele christenen door de eeuwen heen negeren, of hen die weigeren deze stemmen te negeren en er acht op slaan, zoals de Kingdom Movement doet.
 2. Vanwege het totaal aantal jaren, waarin gezegd werd dat het zich zou voltooien, 70 x 7 = 490 jaar (deze tijd is geprofeteerd in het boek Daniël), wist Jezus dat Hij leefde in de laatste dagen van die profetie, er was toen al 486 jaar gepasseerd.
  Merk op dat het bevel van Artaxerxes, geschreven in Daniël 9:25, plaats vond in het jaar 457 voor Christus. Jeruzalem bleef herbouwt tijdens het Perzische rijk, het Griekse en Romeinse rijk voor “zeven weken, en twee en zestig weken” (Daniël 9:25) (7 + 62) x 7 + 1) dit zijn 483 jaar tot het jaar 27 na Christus. Merk op dat wij een jaar toegevoegd hebben, dit is omdat het jaar 0 van onze Christelijke kalender niet bestaat. Het tellen begin met 1. De berekening komt dus uit op 27 na Chr. In dat jaar begon Jezus zijn bediening en was bijna 30 jaar. Er is een fout gemaakt in de berekeningen van onze christelijke jaartelling; Jezus werd geboren 3 jaar en een aantal maanden, vóór 1 januari van het jaar 1 na Chr. In het jaar 27 na Christus begon de laatste week van de zeventig jaarweken, en Jezus was bijna 30 jaar zoals Lucas 3:23 zegt.
 3. Vele christenen vandaag zien Jezus als een Jood, en hij was ook een Jood. Velen zeggen dat zijn werk voordat hij zijn bediening begon timmerman was. Maar dat is incorrect. Het Griekse woord in Mattheüs 13:55 en Mattheüs 6:3 is τεκτων (=tektoon) en de vertaling kan verschillende dingen zijn, zowel timmerman als constructiewerker. Maar met de archologische informatie van de laatste jaren weten we dat vele mannen uit die dorpen werkten als constructiewerkers in de Griekse steden in Galilea, dichtbij Nazeret. De vertaling timmerman was ook uitgekozen in de Middeleeuwen om de term constructiewerker o τεκτων (=ho tektoon) uit te leggen in noordoost Europa in de genoemde eeuw. Door documenten en inscripties weten we dat door de keizer was bevolen om deze Griekstalige steden te construeren. Dus weten we dat de joden in de dorpen zoals Nazaret gezamelijk werkten, dat maakt ook dat de familiariteit met Jezus zo groot was als wij lezen. De mannen uit de dorpen trokken de hele dag gezamelijk op.
  Dus dat Jezus het Galilees dialect sprak van de Arameese taal, dat werd gesproken in Galilea door de Joden. En Hij sprak ook judees een ander dialect van de Arameese taal, en Grieks de taal in welk Hij werkte als τεκτων (=tektoon =constructiemedewerker). Daarbij kon Jezus zoals alle joden Hebreeuws lezen en begrijpen, waarin het Oude Testament geschreven was. Dus Jezus sprak twee talen en van het Aramees twee dialecten, begreep en leesde het Hebreeuws. Dit van het Grieks en Aramees wordt een belangrijk punt, wanneer wij ons realiseren dat wij achtergebleven zijn met alleen teksten in het Grieks van de apostelen en hun medewerkers die schreven over Zijn leven en de eerste kerk. Dus ondanks dat Jezus een Jood was èn de zoon van Abraham èn de zoon van David moest zijn (Mattheüs 1:1), hebben wij het dus ook nodig belang te hechten aan dat Hij ook een burger was, levende in het Romeinse Rijk (niet te verwarren met het bezit van burgerschap in Rome wat weer andere dingen in hield). Dit alles in de tijd dat de meerderheid van de mensen Grieks sprak, om te communiceren tussen de verschillende nationaliteiten. En dat Hij niet in een direct gevecht was met de invloed van de Griekse taal.
  Jezus sprak de talen van zijn tijd.
  Taal Dialect Reden
  Aramees Galilees Na teruggekomen te zijn van Egypte, vestigde Josef zich in Nazaret, Galilea. Mattheüs 2:13-23. Jezus groeide daar op en nam de verantwoordelijkheid over zijn jongere broers, als eerste man in het huis nadat Jozef stierf. Merk op dat ik de protestante traditie opschrijf, niet de katholieke. Jezus werd "de Galileër" genoemd door het dienstmeisje op het binnenplaats van de Hogepriester Kajafas. (Mattheüs 26:69)
  Aramees Judees De regio Judea komt vaak terug in de geschiedenis van Jezus. (Mattheüs 2:1-8, 21-22; 3:1; Lucas 1:39-40, 56, 65; 2:1-7, 8, 11 15, 25, Daarom weten wij dat zijn ouders ook Judees praten en dat hij dus geen problemen had om het Judese dialect te spreken, waar enkelen van zijn discipelen wel hun Galilees accent behielden. (Lucas 23:59; Mattheüs 26:73) We erkennen dat Jezus bekend was als de Galileër niet om zijn accent, maar om zijn discipelen, en het begin van zijn bediening dat vooral in Galilea was.
  Grieks Werkend als τεκτων (=tektoon) dat is constructiewerker werd Jezus geïnstrueerd op zijn werk in de Griekse taal. Op deze wijze heeft hij meegewerkt aan de bouw van enkele of meerdere steden in de regio, die daarna werden bewoont door mensen die voornaamlijk Grieks spraken, en enkelen Latijn.
  Hebreo Zoals alle joden, las en begreep Jezus Hebreeuws. We weten dat Hij het Woord van God uitlegde vanuit het Hebreeuws in het Aramese dialect van zijn toehoorders. (Lucas 4:16-22)
  Waarom schrijf ik dit? Omdat de rijke joden van vandaag de christelijke wereld hebben vervuld met de gedachte over hun volk en het belang van het Hebreeuws. Zij willen niet het belang uitleggen van de Griekse taal en dat de Joden van de eerste eeuw hier geen strijd mee hadden. Zoals dezelfde joden als macht en invloedrijken van vandaag niet strijden tegen de Engelse taal, maar haar hebben gebruikt om hun propaganda te verspreiden. CNN, Reuters, The Associated Press (AP) en andere bedrijven hebben grote invloed en gebruiken Engels, en de joden hebben veel macht en invloed in deze zeer machtige media bedrijven. Zo is het in die tijd met het Grieks en is het belangrijk dit te begrijpen om de ware Jezus en het originele christendom te achterhalen.
  Zo weten we dat alle Apostelen en andere schrijvers van het Nieuwe Testament (allen Joden uit de eerste eeuw) de Griekse bekende versie van de Septuaginta van het Oude Testament hebben gebruikt en geciteerd. We moeten benadrukken dat Jezus zelf de trots van het Joods Nationalisme op harde wijze confronteerde in Mattheüs 15:21-28; Lucas 9:51-56; 10:25-37; 17:11-19; Johannes 4:1-42; Handelingen 1:8. Dus om deze reden begrijp ik enkele predikers van vandaag niet, die zonder reden Hebreeuwse woorden gaan gebruiken om uit te leggen wat zij dachten dat Jezus en de apostelen werkelijk trachten te zeggen. Om te begrijpen wat zij begrepen van het Oude Testament dan kan ik dat goed keuren; maar om te gaan over het Hebreeuws wanneer een tekst van het Nieuwe Testament behandelt wordt, alleen geschreven in het Grieks… Nee, dat is incorrect! Zij zoals de meeste invloedrijke Joden van vandaag hadden geen problemen om hun woorden correct te kiezen in de wereldtaal, het Grieks.
 4. Jezus gaf deze preek op de Olijfberg in het jaar 30 na Christus. In het jaar 2014 is dat 1984 jaar geleden. Het moment dat u dit leest kan het al meer tijd geleden zijn. Merk op dat het bevel van Artaxerxes (Daniël 9:25) in het jaar 457 voor Christus was.
  Dispensationalisten die Jezus Christus beroven van één van zijn meest belangrijkste profetiën, die naar Hem verwijzen, kiezen voor het verkeerde bevel en kiezen voor 445 v. Chr. Voor meer informatie verwijs ik naar “Whose Right it is” van Dr. Kelley Varner, (© 1995 Destiny Image Publishing). De reden voor deze Christus schending is rechtstreeks terug te voeren op de Jezuïtische uitleg van Ben Ezra, dat is de pennaam van Francisco Ribera. Jezuïeten waren mensen, die het protestantse geloof, dat harde standpunten tegen de Paus innam wouden verslaan, stoppen en uitroeien.
  Jeruzalem bleef voor 62 en 7 jaarweken dat zijn 483 jaar gerenoveerd, dit is tijdens de Rijken van de Perzen, Grieken en de Romeinen. Jezus begon zijn bediening in het jaar 27 na Christus. Daar begint dan ook de laatste week van de zeventig jaarweken.
 5. Dit thema is uitgewerkt in een kennis test, die bereikbaar is met deze link. Over deze bevestiging kan men lezen in 1 Korinthe 15:20-23, Christus is de eersteling. De eerstelingen zijn de eerste vruchten van de oogst, en hiervan moest men de tiende geven, zelfs van het totaal aan de Heer (dus zeer groot deel van de eerstelingen, waardoor het een synoniem werd van tiende, Num. 18:12-14; Ex. 23:19a; 34:26a; Lev. 23:7). Ook wil ik u deze link niet onthouden. Dit Engelse boek krijgt later een link direct achter de vertaling van de kennis test over tienden. “Tithing: Low-realm, obsolete & defunct.”


 
Kingdom Movement Nederland 2008 - 2015 Kingdommovement