De Kingdom Movement
Observaties over het leven van Johannes de Heer
Als misleiding er nog steeds is, maar satan is in de afgrond geworpen, en zijn kracht is al teniet gedaan, met wiens kracht achter de misleiding hebben wij dan te maken?

Het is het geloof in de woorden van satan en zijn demonen uitgevoerd door mensen. De bijbel zeg in Psalm 115:16:
"De hemel is de hemel van de Here, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven."
Mensen kiezen leugenaars te geloven als Boedha, Mohammed! Waarom zou je je afvragen, Mohammed stief niet voor je! Boedha heeft geen prijs voor je betaald!
Andere leugens zijn te vinden in godsdiensten als Hindu´sme, Shinto´sme. En zelfs zogenaamde "christelijke tradities" zoals Katholicisme, Cessationisme, Dispensationalisme. Ze zijn daar nog omdat sommigen liever leugens geloven, of omdat ze de waarheid nog nooit goed gepresenteerd hebben gehad! Niet omdat de Waarheid nog niet in volle kracht aanwezig is, wanneer zij werkelijk gezocht wordt.

Ik quoteer Joh. de Heer opnieuw: "Het tegenwoordig woeden van satan is alleen nog maar de kracht van het slangenlichaam, dat zich weert. Inderdaad, dat laatste menen wij ook, maar wij vragen ons daarbij af, hoe een van Godswege gebonden en verzegeld wezen nog de kracht kan uitoefenen die wij dagelijks van satan zien." (Johannes de Heer, Het Duizendjarig Rijk, Doorn, Het Zoeklicht , derde druk 2003, pag. 22)

Dit lijkt wel de vraag van een niet-gelovige. En dat is het in zekere zin ook! De tien verspieders gingen in en zagen reuzen. De twee Jozua en Caleb gingen ook, maar zagen mensen van wiens schaduw geweken was! (Num. 13:26-14:9) Nu leek het in het verhaal in eerste instantie even dat de tien correct zagen. Johannes de Heer en de zijnen kregen het woord dat ook de tien verspieders ontvingen van de Here God: "Zeg tot hen: Zowaar Ik leef, luidt het woord des Heren, Ik zal zeker met u doen gelijk GIJ TE MIJNEN AANHOREN GESPROKEN HEBT! In deze woestijn zullen uw lijken vallen, namelijk zovelen als er van u geteld zijn, naar uw volle getal, van twintig jaar oud en daarboven, omdat gij tegen Mij gemord hebt."

   Easy Print page

  Zijn bijbelkennis deed 
  hij voor een groot deel 
  op bij de Zevendags- 
  adventisten, een op- 
  merkelijke organisatie!

Zijn leven

Inleiding op JdH's uiteenzetting van Openbaringen 20

Het binden van satan

De verleiding der volken dat in het heden nog plaats vindt

De opname, een serieus onderwerp of doet het niet ter zake?

  Joh. de Heer heeft 
  nooit een studie 
  (Nieuwtestamentisch) 
  Grieks genoten, en was 
  geen Dominee, of be- 
  Űdigd spreker, zelfs 
  middelbare school 
  is hij (door fin. om- 
  standigheden) NOOIT 
  begonnen. 

Opname van de gemeente of de voltrekking van het oordeel

Index pagina
17