Het woord παραλαμβάνεται (=paralambanetai van παραλαμβάνω =paralambanõ) is nemen, lijdelijk nemen; door mens of satan of de dood; of het lijdelijk nemen van een vrouw als bruid. Het wordt hier verkeerd vertaald als om te nemen, tot jezelf te trekken. Het komt wel voor als het lijdelijk nemen van een bruid, maar dit is niet juist in de context! Het nemen dat Dispensationalisten hier onderwijzen is dat zo'n persoon tot de Heer wordt getrokken, als bruidsgemeente. Nu ik geloof in de bruidsgemeente binnen een geldige context, Mattheüs 24 is dit echter niet.

(37) "Zoals ook de dagen van Noach waren [en Noach en zijn familie, de rechtvaardigen achterbleven], zo zal ook de [oordeels]komst van de Zoon des mensen zijn. (38) Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnen ging, (39) en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen allen [die aten en dronken, etc., en geen gehoor gaven aan Noach] wegnam [in de dood], zo zal ook de [oordeels]komst van de Zoon des mensen zijn. [dat is toekomstige tijd voor Jezus & Zijn discipelen toen Hij dit sprak 2000 jaar geleden ...] (40) Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal παραλαμβάνεται (=paralambanetai van παραλαμβάνω =paralambanõ betekent lijdelijk genomen worden door de dood; gedood worden) en de ander zal achtergelaten worden. (41) Er zullen twee [vrouwen] malen met de molen; de één zal παραλαμβάνεται (=paralambanetai van παραλαμβάνω =paralambanõ betekent lijdelijk genomen worden door de dood; gedood worden) en de ander zal achtergelaten worden. (Mattheüs 24:37-41, uit de Herziene Statenvertaling)

De context is achterblijven als Noach en zijn familie of gedood worden, als hen die geen acht sloegen op de profetische daad en het profetisch woord van Noach.

Om de context nog meer benadrukken dat het hier NIET gaat om het nemen van een bruidsgemeente, staan hier de teksten uit Mattheüs 23 en 24 afgedrukt. Hierna zullen de gegevens samengevat worden, op moderne wijze van een rechtzaak.
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? ... Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij niet verwacht en op een uur dat hij niet weet [om hem te OORDELEN, dus sprekend over een OORDEELSKOMST]; en hij zal hem IN STUKKEN HOUWEN en hem doen delen in het lot van de HUICHELAARS; daar zal GEJAMMER zijn en tandengeknars. (Mattheüs 24:45, 48-51, uit de Herziene Statenvertaling)

(33) Slangen, adderengebroed [schold Jezus tegen de farizeeén, belangrijke religieuze en politieke groep die zeer vooraanstaande plaats had onder de joden van 2000 jaar geleden], hoe zou u aan de VEROORDELING TOT γεννήματα (=gehennēmata =een plaats voor LIJKEN van TER DOOD VEROORDEELDEN, daar wachtende om verbrand te worden) ontkomen? (34) Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en [sommigen] van hen zult u doden en kruisigen, en [sommigen] van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, (35) opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt, tussen de tempel en het altaar. (36) Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over deze γενεα (=genea =generatie). (37) JERUZALEM, Jeruzalem, U DIE de profeten DOODT en STENIGT wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! (38) Zie, uw huis [JERUZALEM] wordt als een woestenij voor u achtergelaten [vervuld in 70 na Christus]. (39) Want Ik zeg u: U zult Mij [Jezus] van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! (24:1) En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel [van Herodus, van 2000 jaar geleden] te wijzen. (2) Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles [de tempel van Herodus van 2000 jaar geleden]? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal ου μη (=oe mē =absoluut niet) [één] steen op de [andere] steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. [Vervuld in 70 na Christus en in de tweede eeuw, is iedere steen opgetild en gecontroleerd op resten van het gesmolten goud van de rijk versierde tempel van Herodus]
(3) Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze [verschikkelijke] dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw [OORDEELS]KOMST en van de VOLEINDING van dit αιων (= aiõn =TIJDPERK) [dat God met één ETNISCH volk werkt, zie ook Daniël 9]? (Mattheüs 23:33-24:3, uit de Herziene Statenvertaling)

"Want waar het dode lichaam is, daar zullen de [aas]gieren zich verzamelen" (Mattheüs 24:28, uit de Herziene Statenvertaling)
"...dan zullen al de stammen van het γης (=gēs =land, in oude joodse literatuur bijna altijd sprekend over Judea en Israël) rouw bedrijven..." (Mattheüs 24:30b, uit de Herziene Statenvertaling) 8

Samenvattend lezen we:
De aanduiding van de locatie van het delict (strafbaar feit) (23:37),
de woonplaats van de deliquenten (degenen die de strafbare feiten plegen) (23:37)
Redenen voor de doodstraf (23:34-35).
De scheldnamen die hard te maken zijn (23:33).

Veroordeling tot:

 • een plaats voor lijken en ter dood veroordeelden (23:33),
 • een woestenij (23:38),
 • een plek waar geen steen op de andere gelaten zou worden (24:2),
 • een plek waar doden zullen liggen en dus aasgieren zich zullen verzamelen (24:28),
 • een plek waar alle stammen van het land Israël over zullen weeklagen (24:30). 8

Tijdsaanduidingen over wie de straf uitgevoerd zal worden, namelijk de generatie van 2000 jaar geleden (23:36; 24:34). En tot slot uitleg waarom een heer (dat is een burger aan wie men zich kan relateren) zijn slaven ook zo zou beoordelen (24:45-51).

  Het lijkt wel of hij de       
  oorsprong van de profe- 
  tie van Margareth Mac- 
  Donald al echt aan het    
  verdedigen is!                   

Wanneer wij terugkeren naar het onderwerp, waarvan dit artikel over de opname oorspronkelijk een onderdeel van is, dat is de geschiedenis van Johannes de Heer. Deze man was het, die het Gereformeerde Nederland, samen met Noorwegen, het meest Christelijke land van Europa van die tijd, nam en het veranderde tot een land van verdeelheid. Nederland werd door Gomarus en Johannes de Heer ook het land met vele dwaalleer aanhangers. En Gomarus leidde de kerk in een ernstig zieke positie, Johannes de Heer vulde de kerken met nog ergere dwaalleraars, waardoor de Nederlandse kerk uiteindelijk een verliezende kerk werd. Wij weten dat Johannes de Heer het bovenstaande over de context van Mt 24:40-41 niet begreep.

In zijn boek, dat ik eerder citeerde, zien wij dat hij, op bladzijde 57 en 58, vreemde sprongen maakt. Het lijkt wel of hij de oorsprong van het meisje van 15 jaar, dat de profetie uitsprak en waardoor de leer van de opname ontstaan is, al echt aan het verdedigen is. Deze profetie van Maragareth McDonald, het 15 jarige meisje, was in 1830 door Reverent (=dominee) Edward Irving van de kansel gepredikt. Zelfs de Heilige Geest waar Joh. de Heer sinds de komst van Pinksteren in Nederland zo bar weinig vanaf wil weten, wordt er bij gehaald, over profetie, zegt hij, wel correct overigens:

"Christus heeft gezegd: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen" (Johannes 16:12, NBG 1951-vertaling). Daarom ook was Zijn belofte: "Doch wannneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid" (vers 13)." (Johannes de Heer, Het Duizendjarig Rijk, Doorn, het Zoeklicht, 2003, pag 58)

Deze twee teksten spreken ten eerste in hun historische context vlak voor het verzoend lijden en de dood en opstanding van Christus. Het spreekt dus over de leiding van de Heilige Geest, om de apostelen te leren vol te houden, dat zij het plan van Christus zouden zien, zijn verzoenend lijden en de opstanding. Daarnaaast zouden de apostelen door diezelfde Geest geleidt moeten worden om effectief nieuwe gelovigen te maken en te vestigen in één lichaam van getrouwe gelovigen. Tevens moesten zij door de Heilige Geest geleidt worden in hun plek van effectief getuigen en leiding geven aan gelovigen.

Het eind van vers 13 spreekt over "toekomstige dingen zal Hij u verkondigen." Het zijn de zogenaamde "eindtijd profeten", die altijd wensen hier dan hun eigen toekomstige dingen in te lezen. En dat met behulp van de huidige laatste nieuwsberichten. Maar in de context spreekt het eerst over de toekomstige dingen, die te maken hebben met het effectief getuigen van Jezus en Zijn Koninkrijk en het verbreiden van Zijn Koninkrijk. Het spreekt nog niet om direct nieuwe informatie toe te voegen aan de kennis, die zij uit de hoofstukken 23 en 24 van Mattheüs, Lucas 20:41-21:36, Markus 12:35-44 en 13. Deze informatie werd wel gegeven, in de begin tijd van de regering van Nero. 9

Wat Johannes de Heer hier wil beweren is dat hij nu de informatie geeft over deze "eindtijd." Dat is misbegrip van de "Bijbelse term eindtijd." Wat duidt op de laatste tijd dat God actief met één volk werkt, zoals duidelijk beschreven in Daniël 9, met nadruk op 9:2, 9:6-8 en 9:19-27. 10

Al blijft het, dat ook de Kingdom Movement ook verder bouwt op de openbaring, dat de Geest Zijn gaven nog steeds geeft, van het spreken in tongen, en gaven van profetie, en allerlei andere gaven. Deze zijn voor de generatie christenen die ook vandaag wijsheid nodig hebben hun generatie te bereiken. Maar dit alles toetsen wij nog steeds aan het Woord. Juist dit kan van de traditioneel dispensationalisten NIET gezegd worden dat zij dit deden, rond 1830 toen Margareth McDonald haar profetie ontving! In HUN GESCHIEDENIS is het MISGEGAAN! Hoe erg ze zich misschien vandaag ook tegen de manifestaties van de Geest verzetten, en vele tot het cessationisme zijn overgegaan. Ze moeten nodig hand in eigen boezem steken!

  In hun geschiedenis      
  is het misgegaan           
  tenopzichte van het       
  bijbelgetrouw omgaan 
  met profetie                   

Margareth McDonald had gecorrigieerd moeten worden door Edward Irving dat het visioen niet bijbels was. De uitleg uit Gods Woord hieronder geschreven had gegeven moeten worden, door Edward Irving zelf. Maar Edward Irving, die uit was op Reformatie zolang hijzelf de vader er maar van was, was niet uit op het corrigeren van mensen, maar met hoe hijzelf voor eeuwig beroemd zou kunnen zijn als reformator.

Uiteindelijk legde hij dit af en diende de gedoopten in de Geest van de Katholiek Apostolische Kerk, en ook al de anderen die kwamen. Dit deed hij trouw TOTDAT hij profetieën ontving over opnieuw prediker (of Reformator...als men tussen de regels door leest!) kunnen zijn en opnieuw grote zalen vullen in Schotland. Hij wijdde zich hier zo aan toe al kostte het zijn dood, wat het dan ook letterlijk deed.


Footnotes:

 1. In andere studies van bijvoorbeeld het boek openbaringen zien we dit thema "πασαι αι φυλαι της γης (=pasai hai phulai tēs gēs =alle stammen van het land, d.i. Judea of Israël) terugkomen (in 1:7).
  Het wordt door alle theologische richtingen erkent als onderdeel van het thema van Openbaringen, dit betreft Openbaringen 1:7 en 8.
  Jesus sprak dit vlak voor zijn dood om aan te geven dat de γενεα (=genea =generatie) die Hem zou vermoorden en Zijn vrienden zou doden en vervolgen zijn straf niet zou ontlopen. Johannes schreef zijn boek in 66 of 67 na Chr. en schreef dat de oordeelskomst van Christus nabij en spoedig was. De straf kwam in 67,5 tot 70 na Christus. Voor meer studie hierover "Wanneer is Openbaringen geschreven?" en "Welk tijdspan behandelt Openbaringen?"
 2. Voor meer informatie zie "Wanneer is Openbaringen geschreven?" en "Welk tijdspan behandelt Openbaringen?"
 3. Het woord Jeruzalem wordt gebruikt in Daniël 9:25, 2, 7, 12, 16, genoemd wordt Israël in vers 7, 11, 20. Genoemd wordt Juda in vers 7, verwijzingen naar het volk Israél en Juda worden in elk vers van 4-16 gemaakt, met woorden als "ons" en "onze!" Het gaat weer door in vers 18 en 19. Eindtijd wordt genoemd met het woord "einde" twee maal in vers 26 (HSV). Dit is een duidelijke verwijzing naar de verwoesting van Jeruzalem en van het oude heiligdom, dat is de tempel van Herodus. In hoofdstuk 12:4 wordt "tijd van het einde" (HSV) genoemd wat wij wel dus eindtijd noemen, verwijst alles in de bijbel naar 67,5-70 na Christus. Wij leven dus NIET in de eindtijd! Wij leven in het Koninkrijk. Jezus moet groter worden, alle volken moeten hem in nog grotere mate dienen en aanbidden en dan komt het "einde." Niet van een tijdperk maar van alle tijden, voor de periode van de eeuwigheid! (1 Korinthiërs 15:24-26. Dat punt van overgang is het punt waarop Jezus alles zal geven aan de Vader. Ja, dat wordt de Dag des Heren genoemd, maar niet de Eindtijd, Bijbels gesproken. Voor alle duidelijkheid oordelen zullen wij wel meemaken over de Illuminati en de vrijmetselaars, die nu vele naties gebonden houden. Of dat dit de laatste stuiptrekking zal zijn van de vijand, kan ik, noch niemand zeggen, want dat heeft de Vader aan Zichzelf gehouden.
  Voor Engelstalige gebruikers, u kan ook nog de clip bekijken van Dr. Kelley Varner.
 4.  
  Kingdom Movement Nederland 2008 - 2013 Kingdommovement