Fundamenteel onderzoek  
  in theologie en filosofie    
  zoekt naar de grond-       
  gedachte waarop elk        
  ander denken gebaseerd  
  is en deze formuleert       
  en verklaart!                   

Fundamenteel onderzoek in de theologie en filosofie houdt zich bezig met het fundament. Een fundament is een structuur waarop de rest van het gebouw bevestigd wordt. Wanneer dit fundament niet juist gelegd is, valt een bouwwerk al snel ineen. Omdat het gewicht wat men bouwt niet kan blijven staan zonder dit fundament. In het geval van een stenen huis, zal het gewicht aan de onderzijde zijn stabiliteit verliezen door wat er bovenop gebouwd wordt, hierdoor valt het huis ineen.

Ik zal mij eerst richten op de theologie waarna ik later zal kijken naar de filosofie, omdat ik helaas merk dat hierin verschillende christenen mij niet lijken te begrijpen.

Fundamenteel onderzoek is daarom van cruciaal belang. Ik heb ontdekt dat vele leken en enkele theologen, dit belang niet begrijpen. Wanneer er gezegd wordt dat verbondsleer en dispensationalisme "interpretatie framewerken voor het begrijpen van het totaalbeeld van de bijbel, en Gods handelen met de mensheid" is. Dan bedoel ik te zeggen dat dit fundamentele raamwerken zijn, waarop andere gedachten gestaafd worden. Aangezien deze van invloed zijn op het begrijpen van het totaalbeeld van de bijbel, ontkomen wij niet aan het begrijpen van zo'n framewerk.

Fundamenteel onderzoek gaat over dit soort framewerken. Framewerken in de theologie, die nog niet benoemd zijn tot samenvattingen van de bijbel, maar voor het geloofsleven wel van groots belang zijn, zijn o.a. Calvinisme, Arminianisme, de verscheidene Evangelische tussen vormen, en dat wat ik Metechoïsme benoem (combinatie van de de Genade boodschap, voor of tegen de Joseph’s (C. Dillow en Prince), en de boodschap over de stappen opstanding van de geest (is ook redding van de geest en ook redding van de hel), opstanding van de ziel (is ook redding van de ziel en opstanding van en redding van lichaam (zie Kelley Varner en Watchman Nee), Charismatisch (of Pinkster) geloof, Cessationisme, post-, pre-, amillennialisme, preterisme, futorisme.

Uit de bovengenoemde framewerken komen keuzes die de bijbel tot het fundament van Christus benoemd. Deze zaken worden door de Alpha cursussen en andere basiscursussen in het Christelijk geloof behandeld. Dit zijn keuzes die op die framewerken gebaseerd worden, zo beweren allerlei theologen van wie ik onderwijs heb gehad, op de eerder benoemde fundamentele framewerken. Keuzes zoals doop in de Geest, doop in water, goddelijke genezing, dansen en vlaggen in de kerk, klappen of sober kijken in de kerk, gebruik van verscheidene wel of niet toegestane muziekinstrumenten in de kerk, de wel of niet aanvaardbare rijkdom in het leven van de christen, het maatschappelijk deelnemen aan de samenleving, avondmaal, redding, de effecten van redding, de geestelijke groei, het Vrederijk van Christus, de uitwerkingen van de vrede van Christus, onze positie in Christus, wachten op de gaven van de Geest, of uitstappen in geloof. Beste christen, deze alle zijn de uitwerking van de eerder genoemde onderwerpen.

Nu vertellen mensen mij je hoeft het niet altijd te hebben over verbondsleer, dispensationalisme, metechoïsme, Calvinisme. Maar beste christen wanneer ik met u een intelligent conversatie over bovengenoemde onderwerpen wil hebben kan ik met u praten over één van die onderwerpen, of ik kan u uitleggen hoe ik kom tot 5-10 of meer standpunten, door met u een theologisch framewerk te behandelen. Ik begrijp nu steeds meer dat de gemiddelde christen hier niet op zit te wachten en wil in mijn gesprekken hier meer rekening mee gaan houden. Maar kan uw keuze om niet te praten of direct te willen praten over een theologisch framewerk er niet één zijn van onwetendheid! Een onsamenhangend, niet gevormd denken! Is het niet aan een bijbelleraar om lijn op lijn, principe op principe te onderwijzen?

Nu begrijp ik dat ik mijn gesprekken wat meer naar het denken van de gemiddelde christen moet uitstrekken, maar ik zou het zo graag met u hebben over fundamentele zaken. Zaken die zo cruciaal zijn dat ze het ene begrip, naar het andere begrip van de bijbel voor u openen!

In de natuurwetenschappen worden kinderen vanaf een jaar of 12, 13 al direct tot fundamentele doctrines geleidt, atomen, neutronen, elektronen. Wanneer wij verder komen in de wetenschap voldoen deze theorieën niet meer, heeft men weer andere theorieën die zich bezighouden met het verklaren van fundamentele eigenschappen. Elk natuurkundige of scheikundige wetenschapper zal u vertellen dat als u goed wil worden in u vak, u basiskennis over deze fundamentele theorieën nodig hebt. In de theologie is het niet anders!

In de Filosofie begint men hun onderwijs altijd met: Wat is Filosofie? En het veelgehoorde spreken, ik heb geen filosofie! Het volgende wat dan verteld wordt is dat u altijd een denkwijze of filosofie heeft. Door te beweren dat u er GEEN heeft, heeft u net gezegd DAT U ER ÉÉN HEEFT. Namelijk uw filosofie is dan: Ik heb geen denkwijze! - Het is dus eigenlijk de filosofie van de dwaas en de persoon die niks bereikt of die van de persoon die elk gesprek wil afkappen!

Dit zelfde geldt ook voor Theologie, het is onmogelijk te zeggen als Christen dat u geen Theologie heeft. Het is onmogelijk om de inhoud van een bijbelboek uit de Pentateuch te bespreken zonder een vorm van theologie te raken. Even onmogelijk is het om de inhoudt van een evangelie te bespreken zonder een vorm van theologie te beschrijven. En ja het is waar je hoeft niet direct te zeggen van welke kerk je bent en welke theologie je aanhangt. Maar een ervaren theoloog ruikt je theologie en fundamentele framewerk snel genoeg!

Laat ik een voorbeeld aanhalen. Een persoon spreekt over Mattheüs 13:24-43, de vergelijkenis over een man die zaad zaaide in zijn akker. De ene persoon zal de nadruk leggen op het verkeerde zaad en dit zo uitvergroten, dat het goede zaad en de juiste oogst bijna niet meer ter sprake komt. En zal erop wijzen dat in de eindtijd, zoals hij of zij die ziet de Antichrist aan de macht komt, en de wereld misleiden zal, en dat alle wedergeborenen, anderen beweren geestvervulden, van de aarde weggenomen zullen zijn.

Zo'n persoon gaat aan de context van Mattheüs 13:24-43 voorbij. Er blijft gesproken worden over een oogstveld. De heer in het verhaal, blijft zijn akker zien als een waardevol oogstveld. Het is geen waardeloos veld geworden! Hij geeft aan als wij aan het eind van het seizoen, het einde der wereld oogsten, dan is de oogst en de opbrengst in zijn volle waarde. Dan heeft het gezaaide onkruid het minste invloed. Dit suggereert niet wat hierboven eigenlijk gesuggereerd werd, namelijk dat het tot een onkruidveld omgetoverd zou zijn. Nu als u meer gelezen heeft van deze website weet u de theologie van de persoon, die over de eindtijd en de komende antichrist begon!
En laten we eerlijk zijn, heeft die persoon zich nu aan de context gehouden of heeft die persoon vanuit een framewerk de tekst misbruikt?

Stel een persoon begint over de tempel en de rivier, uit 40-47. En hij verklaart dit alles letterlijk te zijn, te wachten op een vervulling in de toekomst.
Dan opnieuw is daar een interpretatie framewerk dat zijn denken leidt. Dat interpretatie framewerk in de problemen komt moge duidelijk zijn wanneer 45:15 zegt dat het offer verzoening zal doen. Als dit in de toekomst is, hoe zit het dan met Hebreeën 10:10 waar staat dat het offer van het lichaam van Christus voor eens en voor altijd gebracht werd.

Wanneer deze persoon zijn framewerk wijzigt kan deze persoon opnieuw kijken hoe hij dit moet verklaren. God sprak over een tempel terwijl er geen was, en de tempel die later gebouwd werd niet aan de voorwaarden voor deze voldeed! Dan rijst de vraag was Zerubabbel dan verkeerd bezig door niet te bouwen volgens de uitdrukkelijke profetie van Ezichiël? In Haggaï is er geen aanleiding voor zulk denken. De enige mogelijkheid tot ware interpretatie van dit bijbelgedeelte ligt in een geestelijke uitleg!

Hebben wij het over de doop, dan beginnen sommigen over hun opvatting over de kerk, hoe zij die moeten uitleggen, en zien door de geschiedenis. Dit verklaart volgens hen de methode. Dit komt vooral doordat calvinistische verbondsleer, sinds de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw de verbondsleer is gaan misbruiken voor het paidobaptisme. Nu versterkt dit de opvattingen van dispensationalisme over de doop en de kerk. Dit terwijl andere verbondsleer gelovigen, geen moeite hebben de doop door onderdompeling en verbondsleer samen te zien, omdat zij zich dan wel evangelisch opstellen tegenover het calvinisme, arminianistisch of metechoïstisch. Ziet u het raakt altijd een fundamenteel framewerk! Het gaat er altijd over, ook al lijkt het in eerste instantie hier niet over te gaan. En terecht met een onderwerp zoals doop zou het eens fijn zijn, niet over de fundamentele zaken te spreken, omdat het de zuigelingendoop nog dwazer eruit doet zien! Maar zeg ik dat dan niet omdat het in mijn straatje past?! Dus is het dan niet nodig om vanuit het metechoïstisme te zeggen dat het Calvinisme niet klopt, en daarom ook een paidobaptistische Calvinistische Verbondsleer, niet klopt, maar dat dit een credobaptistische metechoïstische Verbondsleer behoort te zijn.

De Filosofie

Nog al wat mensen storen zich aan mijn uitspraken dat de Evolutie theorie geleid heeft tot de holocaust en het marxisme, stalinisme, socialisme en dictators als Paul Pon.

Maar terug naar het fundamentele perceptie van de evolutionist, het boek van Darwin in zijn volheid heette: "The origin of Species by means of NATURAL SELECTION for the preservation of FAVOURED RACES in the struggle for live." "The struggle for live" uitgelegd in Darwins boek ging vooral om het behoud van bevoorrechte Rassen. Menselijk als dierlijk wel te verstaan, want de mens was slechts een geëvolueerd dier! Hierom diende men volgens Hitler in Mein Kampf, weleens goed te beseffen dat het de joden waren die volgens hem bijna volledig aap waren. Eisenhower die ook bekend was met Darwin, weigerde een groep mensen te ontvangen, waarvan een landvertegenwoordiger beweerde dat het bijna volledig apen waren. Nederland met zijn nog bijna volledig Christelijke overtuiging liet deze medemensen toe. Echter toen het te krap werd in de portemonee wou men er grenzen aan stellen! Ook nam het merendeel van de Duitse bevolking Hitler niet volledig serieus in zijn evolutionistische diagrammen tegen de joden en zijn gedachten aan volkerenmoord.
De Nederlanders in veel gevallen zo christelijk dat ze in hun denken nooit behoefte hadden om door te dringen in de filosofie en antichristelijke en anti-joodse houding van de Nazi-partij in Duitsland. Voor vele oprechte Christenen in Nederland was God de Schepper van hemel en aarde, die elk mens gewild en bedoeld had! Al erkende ze dat er een probleem was met de onjuiste en onrechtvaardige daden, van de mens, die overtuigde Calvinistische Nederlanders deed geloven in de totale verdorvenheid van de mens. Deze Christelijke Nederlandse bevolking was niet geïnteresseerd in de Nazi filosofie. Laat staan dat ze die begreep. Zij vonden slechts, en volledig terecht, dat de Duitsers Nederlanders en Joden in het bijzonder, een groot kwaad aandeden! Voor de rest hoefden ze hiervan niet meer te weten om het aftewijzen, laat staan dat ze een boek als Mein Kampf wilden bezitten in economisch slechte tijden!

Dit heeft er toe geleidt dat andere evolutionisten, gezeten in de SDAP, en liberale christenen, zich na de oorlog zouden moeten hebben afgevraagd hoe ze de ware aard van het evolutie en de secularisering nu nog konden verbloemen. Maar wat gebeurde er? De Calvinistische koningin zelf kwam de geseculariseerde bevolkingsgroepen ter hulp door de Nederlander en daarmee de gemiddelde kerkelijke Nederlander, Protestant of Katholiek dit onrecht in de vingers te schuiven. En wat deden deze Calvinisten? Die vonden dat weer eens juist, want immers de mens is totaal verdorven, inclusief de gelovige volgens hen! Wat een dwaasheid, kan niemand hen de woorden van Jezus citeren dat zelfs een slechte vader het goede voor zijn kind zoekt!

De socialisten ook gelovend in evolutie namen het roer, en veranderden de samenleving tot het tweede kabinet Kok elk christelijk fundament onder de samenleving verwijderde! Inclusief de gelegaliseerde moord op tientalle ongeboren kinderen. En de gelegaliseerde moord op levensmoede mensen, die in een deel van de gevallen best met een beetje medicijnen op te vrolijken zijn.

In welke zin had de evolutie dan ook geleidt tot Marxisme, Stalinisme en Socialisme (PvdA, SP, Groenlinks, oude SDAP, CPN). Wel Marx sprak ook over de struggle of life. De uitkomst was ook Selectie, maar de geselecteerd moesten de arbeiders zijn op wiens werk de maatschappelijke welvaart van de staat beruste in de 19de en 20ste eeuw. De vijand was het kapitalisme. En dat die vijandschap begrijpelijk was, is logisch als men de uitgebuite arbeiders in Londen en het Ruhrgebied bekeek. En voor een beperkte mate zal dit ook in Nederland wel gegolden hebben. Maar was het niet de "struggle of life" gedachte die dit patroon vastlegde in de gedachte van mensen. Was het niet ontkennen van God, wat leidde tot: "Ik ben bereidheid tot staatsgrepen," en ontkenning van de ware oorzaak van het kwaad van de Nazi-partijen in Duitsland!

Men vond hun strijd geldig door middel van de gedachte dat God toch niet bestond, en dat men zich zelf maar moest helpen. En omdat men werkelijk geloofde het utopia te kunnen bereiken door de klassenstrijdt te winnen!

(Besef dat: Iemand die zegt iets socialer te willen oplossen zegt nog niet om iets socialistischer te willen oplossen, maar als men een socialistische achtergrond heeft, lees je dit er beter maar wel in!)

Slotwoord

Tenslotte wil ik zeggen dat ik hoop dat vele christenen zich zullen uitstrekken tot onderzoek van fundamenteel gedachtegoed. Keuzes zoals:
doop in de Geest, doop in water, goddelijke genezing, dansen en vlaggen in de kerk, klappen of sober kijken in de kerk, gebruik van verscheidene wel of niet toegestane muziekinstrumenten in de kerk, de wel of niet aanvaardbare rijkdom in het leven van de christen, het maatschappelijk deelnemen aan de samenleving, avondmaal, redding, de effecten van redding, de geestelijke groei, het Vrederijk van Christus, de uitwerkingen van de vrede van Christus, onze positie in Christus, wachten op de gaven van de Geest, of uitstappen in geloof. Dit alles raakt de eerder genoemde fundamentele geloofsovertuigingen. Aangezien dit toch echt ook zaken moet raken die u aan het hart liggen hoop ik dat christenen in Nederland zich er meer in zullen verdiepen. Theologisch en filosofisch, omdat ik hierin een belangrijk aspect zie van de goede strijd van het geloof!