De Kingdom Movement wordt helaas in dispensationalistische kringen beschreven met "Kingdom Now". Deze naam is bedacht door de tegenstanders van de Kingdom Movement. Het suggereert dat de Kingdom Movement zou geloven dat de voltooiing van het Koninkrijk al heeft plaats gevonden. Dit is NIET zo, en dit gelooft de Kingdom Movement ook NIET. Dit neemt niet weg dat de Kingdom movement herkend kan worden aan haar overtuiging dat het Koningschap van Jezus Christus in het hart van de gelovige begint en nu systematisch uitgewerkt dient te worden op aarde. Jezus zelf leerde de gelovige bidden: "Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde." (Mattheüs 6:10, zie ook Lucas 11:2)

De Kingdom Movement is de naam van een beweging die voortkomt uit een lijn van voortgaande reformatie. De historische afstammingslijn van de Kingdom Movement is de Holiness Movement, de Pinksterbeweging, de Charismatische beweging, en de Opwekking van de Heilige Geest van 1948, bij velen bekend als de Latter-Rain Opwekking. Over de eerdere bewegingen, kunt u onder aan deze bladzijde meer lezen. Tevens zijn er links voor meer informatie.
De Opwekking van de Heilige Geest van 1948 begon in North Battleford, Saskatchewan, Canada. Bij deze opwekking begon het herstel van het geloof in de vijfvoudige bediening (de apostelen, profeten, leraren, herders en evangelisten). De naam Latter-Rain Opwekking werd door de North Battleford broeders niet gebruikt. We kunnen vast stellen dat de Late Regen nog in zijn volheid moet vallen. De bediening van herders en evangelisten waren in de gehele evangelische beweging omstreeks het eind van de achtiende eeuw al onomstreden. Ook het geloof in hedendaagse bijbelleraren heeft weinig losgemaakt.1

In die zelfde opwekking van 1948, ontstond in Pinksteren ook voor het eerst het geloof in een overwinnende kerk. Dit werd hier voor het eerst systematisch onderwezen. 2 De Pinksterpioniers dreven demonen al uit in de naam van Koning Jezus, doch hun doctrines hieromtrent waren nog beïnvloed door het dispensationalisme, de leerstelling die verderop in dit document verder wordt uitgelegd.

De Kingdom Movement is de voortzetting van de Latter-Rain Movement. Omdat vele met veel enthousiasme en grote financiële middelen er in stappen, hanteren zij vaak methodes uit de Charismatische wereld zoals francisen. Dit zijn methodes waar de Gemeente in North Battleford, Saskachewan in Canada, van het eerste uur, sterk tegenspraken. Helaas bepalen in veel pinkstergemeenten de voorganger en tevens investeerder wat er gebeurd. 3


De historische afstammingslijn van de Kingdom Movement
de Evangelische beweging1720-heden
de Holiness Movement1840-heden
Rond 1910 stopten de Evangelische en Holiness beweging zich van elkaar te onderscheiden. De personen die in de Holiness Movement groots hadden gestreden voor goddelijke genezing zouden tot de Pinksterbeweging toetreden. De personen die het "vallen in de Geest" toelieten in hun diensten en daar voor stonden zouden eveneens toetreden tot de Pinksterbeweging of dit item laten vallen. De meerderheid van de Evangelischen zouden even als de Pinkstergemeenten de leiders van de Holiness beweging als hun traditie en geestelijke vaders beschouwen.
De Evangelische beweging zou in naam dus blijven bestaan de Holiness beweging liet zijn onderscheiding vallen omdat ze grotendeels één waren in hun afwijzing van de Pinksterbeweging, die van 1906 snel wereldwijd zou rijken.
de Pinksterbeweging1899-2000
Startdatum: Parham begon zijn leerstelling op de bijbelschool in Topheka Kansas in december 1899. Pas in 1906 zou de Azusa Street revival de versneller van de beweging zijn.
Einddatum: In verband met de zienswijze waar we ervan uitgaan, dat de meeste nu wel openstaan voor de Charismatische wijzigingen als dansen in de gemeente, niet langer diensten hebben waarop men wacht op de Geest alsof Die opnieuw uitgestort zou moeten worden, praktiseren van handoplegging bij meedelen van de Geest, uitdrijven van demonen ook bij christenen etc.
Velen zullen erkennen dat de gemeenten met de naam Pinkstergemeente nog springlevend zijn. Dat is een historisch zo gegroeid feit dat wellicht niet veranderen zal, ondanks dat in theorie die gemeenten niet meer de oude Pinksterkenmerken hebben, die te onderscheiden waren van de Charismatische kerken, welke leerstellingen allen al geaccepteerd hebben.
de Charismatische beweging1946-heden
Sinds ongeveer 2000 bevat het alle in naam Pinkstergemeenten, omdat ze het proces van doctrine wijzigingen naar de Charismatische leerstellingen langzaam doorlopen zijn. Ze zullen wellicht nog gewoon "Pinkster" blijven dragen in hun naam.
de Kingdom Movement1948-heden
In 1947 waren de eerste leiders al afgeschuurd van de Assemblies of God. Het laatste wat de Assemblies of God uit Canada wou, is dat deze uit hun midden gekomen broeders, die niet langer onder hun autoriteit vielen meer en meer aanhangers zouden krijgen. Ook al vonden de gaven van de Geest weer plaats, waarvoor zij zich ooit van de Evangelischen hadden afgeschreiden. De aanstoot wegens het niet meer kunnen uitoefenen van macht was groot genoeg, om te leiden tot verdere misinterpretatie en overdrijving van de nieuwe leerstellingen en idiaal om hun ware motieven van machtslust en manipulatie te verhullen.
extracsel of "halfway" bewegingen: de profetische beweging1980-heden
Enthousiastelingen die hoorden over een nog steeds bestaande profetische bediening en dit overdachten en hierover openbaring ontvingen, namen niet de tijd om bij de herkomst uit de Kingdom Movement stil te staan, vandaar dat men het een extracsel of "halfway" beweging kan noemen.
extracsel of "halfway" bewegingen: de apostolische beweging1990-heden
Onstaan uit de Profetische beweging. En opnieuw namen het meerendeel van de enthousiastelingen, die hoorden over een nog steeds bestaande profetische en apostolische bediening, deze overdachten en hierover Openbaring ontvingen, en namen niet de tijd om bij de herkomst uit de Kingdom Movement stil te staan, vandaar dat men het een extracsel of "halfway" beweging kan noemen.

Footnotes:

  1. Dit omdat Calvijn, ooit al naar zichzelf verwees als een leraar. Eerdere pogingen om apostelen en profeten te herstellen faalden, omdat de boodschap niet recht was. De doop in de Geest werd niet juist gepredikt. En ook waren er in die bewegingen leerstellingen van niet-goddelijke oorsprong. De apostelen uit de eerdere Katholiek Apostolische Kerk, waren daarom dus valse apostelen. Doch met de komst van de Latter-Rain Movement kwamen echte apostelen en reële erkenning van deze bediening terug in het lichaam van Christus.
  2. Niet dat dit voor Pinksteren, nog nooit gebeurd was, maar het uiteindelijke succes van het geloof in een overwinnende kerk, is onder andere afhankelijk van het geloof in een persoonlijk Pinksteren, de doop met de Heilige Geest.
  3. Al moet gezegd worden dat de Gemeente in North Battleford, Saskachewan in Canada, juist kon doorbreken op de manier in opwekking zoals gebeurde doordat zij niet behoorde tot in denominatie (in het Engels "non-denominational" genoemd). Zo weet ik van Gemeenten waarvan de voorgangers achter de nieuwe beweging van God staan, die niet in kunnen treden in hun beloften omdat ze nogsteeds vastzitten aan een denominatie.


Blz 1.
Pagina 02.
Blz. 3.