Nederlands:

Engels:

Spaans:

Portugees:


De Kingdom Movement wordt helaas in dispensationalistische kringen beschreven met "Kingdom Now". Deze naam is bedacht door de tegenstanders van de Kingdom Movement. Het suggereert dat de Kingdom Movement zou geloven dat de voltooiing van het Koninkrijk al heeft plaats gevonden. Dit is NIET zo, en dit gelooft de Kingdom Movement ook NIET. Dit neemt niet weg dat de Kingdom movement herkend kan worden aan haar overtuiging dat het Koningschap van Jezus Christus in het hart van de gelovige begint en nu systematisch uitgewerkt dient te worden op aarde. Jezus zelf leerde de gelovige bidden: "Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde." (Mattheüs 6:10, zie ook Lucas 11:2)

De Kingdom Movement is de naam van een beweging die voortkomt uit een lijn van voortgaande reformatie, de historische afstammingslijn is de Holiness Movement, de Pinksterbeweging, de Charismatische beweging, en de Latter-Rain Movement. In de Opwekking van de Heilige Geest van 1948, begonnen in North Battleford, Saskatchewan, Canada, begon het geloof in de vijfvoudige bediening, de apostelen, profeten, leraren, herders en evangelisten. De Opwekking zou door velen de latter Rain Opwekking genoemd worden, toch hebben de North Battleford broeders die naam niet gebruikt. We kunnen vast stellen dat de Late Regen nog in zijn volheid moet vallen. De herders en evangelisten waren in de gehele evangelische beweging omstreeks het eind van de achtiende eeuw al onomstreden. Ook het geloof in hedendaagse bijbelleraren heeft weinig losgemaakt.1

In die zelfde Latter-Rain opwekking, ontstond in Pinksteren ook voor het eerst het geloof in een overwinnende kerk. Dit werd hier voor het eerst systematisch onderwezen. 2 De Pinksterpioniers dreven demonen al uit in de naam van Koning Jezus, doch hun doctrines hieromtrent waren nog beïnvloed door het dispensationalisme, de leerstelling die verderop in dit document verder wordt uitgelegd.

De Kingdom Movement is een volwassengeworden voortzetting van de Latter-Rain Movement. Waar de LR Movement nog methodes hanteerde die de locale gemeenten plaatsten onder een niet-in-een-locale-gemeente-onderworpen-apostel heeft het meerendeel van de Kingdom Movement deze methode als niet juist onderscheiden en afgelegd. 3





Footnotes:

  1. Dit omdat Calvijn, ooit al naar zichzelf verwees als een leraar. Eerdere pogingen om apostelen en profeten te herstellen faalden, omdat de boodschap niet recht was. De doop in de Geest werd niet juist gepredikt. En ook waren er in die bewegingen leerstellingen van niet-goddelijke oorsprong. De apostelen uit de eerdere Katholiek Apostolische Kerk, waren daarom dus valse apostelen. Doch met de komst van de Latter-Rain Movement kwamen echte apostelen en reële erkenning van deze bediening terug in het lichaam van Christus.
  2. Niet dat dit voor Pinksteren, nog nooit gebeurd was, maar het uiteindelijke succes van het geloof in een overwinnende kerk, is onder andere afhankelijk van het geloof in een persoonlijk Pinksteren, de doop met de Heilige Geest.
  3. Al moet gezegd worden dat de Gemeente in North Battleford, Saskachewan in Canada, juist kon doorbreken op de manier in opwekking zoals gebeurde doordat zij niet behoorde tot in denominatie (in het Engels "non-denominational" genoemd). Zo weet ik van Gemeenten waarvan de voorgangers achter de nieuwe beweging van God staan, die niet in kunnen treden in hun beloften omdat ze nogsteeds vastzitten aan een denominatie.